Lundbybadet

När vi Socialdemokrater beslutade att bygga badhuset var det av flera skäl. Först så ville vi öka servicen till våra invånare, skapa en plats dit människor kunde komma för att motionera, bada, leka och ha skoj.  Vi ville också ta ytterligare ett steg för att göra vår kommun mer attraktiv, så att få fler människor vill bosätta sig i vår kommun. Vi är stolta över beslutet. Redan när badet byggdes hade vi planer på hur vi skulle kunna utveckla det i framtiden, men borgarna ville anorlunda. Trots att kommunen började få in intäkter från badet, pengar som kunde användas till att reinvestera, skulle det läggas ut på entreprenad. Så blev även fallet när borgarna fick bestämma. Nu kom entreprenören och ville att kommunen skulle bygga ut gymdelen samt en konferenslokal. Vi socialdemokrater tycker inte detta är det första som måste satsas på, men vi tycker inte heller att ärendet har hanterats på rätt sätt. Därför reserverade vi oss mot detta beslut. Nedan kan du läsa vår reservation. Vi vill ta tillbaka badet i kommunalregi och utveckla det för Mjölby kommuns invånare.

 

RESERVATION

Vi reserverar oss mot beslutet.

-          att bevilja tilläggsanslag med 2 200 000 kronor på

      investeringsbudgeten för om- och tillbyggnad av Lundbybadet.

-          att finansiera tilläggsanslaget med ökad upplåning.

-          att uppdra till kommunstyrelsen att i årets budgetarbete föreslå motsvarande                

reducering  i investeringsbudgeten för år 2011, samt

att uppdra till kommunstyrelsen, tekniska kontoret att i samråd med Kultur-och fritidsnämnden teckna avtal med Medley AB.

Vi grundar vår reservation på följande:

Mjölby kommun har sedan lång tid tillbaka en väl utarbetad modell för hanteringen av investerings beslut.

Det ska ske via äskanden från berörd nämnd, för att behandlas av budgetberedningen, kommunstyrelsen och fastställas vid kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Detta ärende har däremot inte följt denna ordning utan kommit till mycket hastigt, och glidit fram i en egen ”gräddfil”.

En hantering vi inte kan ställa oss bakom.

Vår uppfattning är att Medley på detta vis är gynnade, på ett som vi tycker felaktigt sätt, gentemot övriga privata gymföretag.

Medley har dessutom gratis hyra och fritt nyttjande av samtlig utrustning, och får utöver detta ekonomisk ersättning av kommunen för att driva verksamheten.

Vi ser detta som ett otillbörligt gynnande av enskild, och vi vill inte medverka till denna snedvridning av konkurrensen mellan Medley och övriga gymföretag.

Mjölby  den 16 juni 2010

Socialdemokraterna och vänsterpartiet

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-07-21 19:12