Kommunens ekonomi

 

Då kommunens ekonomi fortfarande är mycket ansträngd har önskemål kommit om en mer djupgående dragning av det ekonomiska läget. Här kommer en sammanfattning.

 

Sammanfattning

Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2014 är 16,6 mkr. I föreliggande prognos beräknar nämnderna tillsammans ett underskott på 25,4 mkr där omsorgs- och socialnämnden utgör -17,3 mkr och utbildningsnämnden -4,7 mkr. Finansieringen visar överskott på 8,1 mkr. Det medför att årets resultat prognostiseras till -0,7 mkr, en förbättring jämfört marsprognosens -5,3 mkr.

 

I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 2,6 mkr, vilket ska räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed -3,3 mkr vilket i så fall innebär att balanskravet inte kommer att uppnås. Resultatutjämningsreserven (RUR) kan förbättra balanskravsresultatet med 1,9 mkr om så beslutas.

 

Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar 1,5 mkr jämfört med budget. Prognoserna för ofördelade löner, priser och demografi med mera är pekar på att 4,4 mkr inte kommer att förbrukas.

 

Under perioden har 26 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 138 mkr. Budgeterad investering är 203 mkr, varav tilläggsbudget 95 mkr.

 

Låneskulden den 31 maj uppgick till 415 mkr. Övre gräns för upplåning 2014 är 511 mkr.

 

Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser

Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till -11 mkr, varav avgiftsfinansierat +5 mkr. Tidigare har varje nämnds TB fått tas i anspråk men från och med beslut i samband med 2013 års delårsbokslut krävs bifall från kommunstyrelsen för ianspråktagande av TB. Flera nämnder har negativ TB där omsorgs- och socialnämnden har -47 mkr och utbildningsnämnden -5 mkr. Tekniska kontoret och service- och entreprenadkontoret har störst positivt TB.

 

Prognosen för 2014 förväntas bli -25,4 mkr för nämnderna sammanlagt. De största avvikelserna prognostiseras enligt följande:

 

Tidigare års avvikelser (TB)

- Omsorgs- och socialnämnd -17,3 mkr -47,0 mkr

- Utbildningsnämnden -4,7 mkr -4,6 mkr

 

 

Omsorgs- och socialnämnd 

Nämnd, förvaltning, -4,7 mkr: Omställningskostnader för bemanningsenhet och annan personal samt extra kostnader för utökning av enhetschefer, -1,9 mkr. Vikariekostnader kommer inte att kunna sänkas i budgeterad omfattning, -2,5 mkr.

Äldreomsorg, -8,7 mkr: Hemtjänst -5,7 mkr, fortsatt hög volym hemtjänsttimmar. Vårdboenden -2,1 mkr, bland annat för ökad bemanning för demenssjukdom.

Stöd vid funktionsnedsättning, -1,0 mkr: Personlig assistans i extern regi fördröjd på grund av överklagande. Ytterligare ärende har tillkommit.

Individ och familjeomsorg, -2,8 mkr: Försörjningsstöd -2,4 mkr, familjehemsvård och öppna insatser barn och unga -5,5 mkr, HVB +4,4 mkr.

Åtgärder för hantering av underskottet är bland annat: Resursanalys av utförd tid hos brukarna inom hemtjänsten. Utvärdering och översyn av organisation i samband med övertagande av hemtjänst där volymen är mer omfattande än som framgått. Flera åtgärder föreslås för att minska underskottet på försörjningsstöd, till exempel fortsatt samverkan med arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedling. Restriktiv bemanning inom omsorgen samt att på IFO delen försöka att hjälpa och vårda på hemmaplan för att ej på höga placeringskostnader. Nämnden kommer även ha ett extra möte i Juli för att behandla anbuden på Slomarp.

 

Utbildningsnämnd

Prognosen är fortfarande mycket osäker på grund av allt omställningsarbete på gymnasieskolan/komvux. Osäkerhet råder också gällande demografiska faktorer inom alla verksamheter. Det finns en indikation på att interkommunala kostnader inom gymnasiet kommer att minska.

Gymnasiet, -6,3 mkr. För stor organisation och högre interkommunala kostnader.

Åtgärder: Ett stort omställningsarbete pågår på gymnasiet/komvux. Programutbud ses över. När gymnasieantagningen är klar kommer en avstämning att göras och budgetmedel omfördelas. Minskat antal barn i förskolan medför övertalighet bland personalen. En lokalutredning pågår.

 

Finansiering

Ett överskott på 8,1 mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, avskrivningar, pensioner med mera). Under posten ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller kommunstyrelsens ofördelade medel samt medel för pris- och löneökningar. Totalt 4,4 mkr beräknas återstå. Kommunalskatt och generella statsbidrag ger enligt SKL:s senaste prognos visar överskott mot budget med 1,5 mkr. För finansiella kostnader väntas överskott på 3,7 mkr. Lägre låneskuld och ränta än budgeterat samt korrigering av index för infrastrukturprojekt i Skänninge är orsakerna.

 

Reavinsterna sammanhänger med beräknade intäkter av tomtförsäljningar. Prognosen ligger på 2,6 mkr som ingår i resultatet. När avstämning mot balanskravet görs i bokslutet ska reavinster räknas bort. Det justerade resultatet väntas då bli –3,3 mkr vilket i så fall innebär att balanskravet inte kommer att uppnås. Resultatutjämningsreserven (RUR) kan förbättra balanskravsresultatet med 1,9 mkr om så beslutas.

 

Investeringsbudgeten

Under perioden har 26 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 138 mkr. Budgeterad investering är 203 mkr, varav årsbudget 102 mkr, tilläggsbudget 95 mkr och tilläggsanslag 6 mkr mestadels för inköp av industrifastigheten Hyveln 6. Av de 26 mkr som hittills investerats utgörs de största posterna av reinvestering i gamla stadshuset för ny hyresgäst 7 mkr, Skänninge idrottshall 2 mkr, reinvesteringar i va-ledningar/va-verk 4 mkr och överföringsledning och biosteg Mjölkulla 3 mkr.

 

Låneskulden den 31 maj uppgick till 415 mkr. Övre gräns för upplåning 2014 är 511 mkr. Kommunens kassa uppgick till 20 mkr. Osäkerhet råder om låneskuldens utveckling till årets slut beroende på när de större investeringarna förfaller till betalning. Prognosen är cirka 450 mkr mot 491 i budget.

 

 

Förslag till åtgärder med anledning av prognosen

Om prognosen håller innebär det att balanskravet inte klaras för 2014. Resultatutjämningsreserven (RUR) kan förbättra balanskravsresultatet.

 

Nämndernas samlade underskott beräknas bli 25 mkr där omsorgs- och socialnämnden förväntas få en stor negativ budgetavvikelse. Även utbildningsnämnden väntas få betydande underskott. Omsorgs- och socialnämnden och utbildningsnämnden har kallats till kommunstyrelsen i maj (KS 2014-05-21 § 122) för att redovisa åtgärder med anledning av prognosticerat underskott per 2014-03-31. Åtgärderna är de samma som redovisats tidigare i denna rapport. Månatliga ekonomiska uppföljningar görs på omsorgs- och socialnämnden och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen kommer nogsamt att följa dessa nämnders ekonomiska utveckling.

 

 

Så ser ekonomin ut i dagsläget, alvarligt men mycket görs. När vi tog budget för 2015 har ytterligare 10,2 miljoner tillskjutits omsorg och socialförvaltningen och 4 miljoner till Utbildningsförvaltningen, vilket kommer ge bättre förutsättningar för deras verksamhet.

 

Har ni några frågor tveka inte att höra av er, annars önskar jag er alla en trevlig sommar.

 

Med vänlig hälsning Cecilia Vilhelmsson

Kommunstyrelsens ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-30 16:46