Kommunens ekonomi

I mitt förra nyhetsbrev lovade jag mer ingående information omkring ekonomin. Som jag sa ser det betydligt bättre ut och de ibland smärtsamma beslut som tagets omkring effektiviseringar börjar ge effekt. Vi ser att vi inför nästa år går in med helt andra möjligheter.

 Bokslutsprognos 2014-08-31

 Sammanfattning

Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2014 är 16,6 mkr. I föreliggande prognos beräknar nämnderna tillsammans ett underskott på 16,3 mkr där omsorgs- och socialnämnden utgör -16,2 mkr. Finansieringen visar överskott på 11,5 mkr. Det medför att årets resultat prognostiseras till 11,8 mkr, en klar förbättring jämfört majprognosens -0,7 mkr.

 I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 3,1 mkr, vilket ska räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed 8,7 mkr vilket i så fall innebär att balanskravet kommer att klaras.

 Finansieringens +11,5 mkr utgörs delvis av överskott för finansiella kostnader med 4,5 mkr orsakat av lägre låneskuld och ränta än budgeterat. Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar 2,6 mkr jämfört med budget. Prognoserna för ofördelade löner, priser och demografi med mera pekar dessutom på att 7,9 mkr inte kommer att förbrukas.

 Under perioden har 65 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 135 mkr. Budgeterad investering är 203 mkr, varav tilläggsbudget 95 mkr.

Låneskulden den 31 augusti uppgick till 415 mkr. Övre gräns för upplåning 2014 är 511 mkr.

 

Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser

Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till -11 mkr, varav avgiftsfinansierat +5 mkr. Tidigare har varje nämnds TB fått tas i anspråk men från och med beslut i samband med 2013 års delårsbokslut krävs bifall från kommunstyrelsen för ianspråktagande av TB. Flera nämnder har negativ TB där omsorgs- och socialnämnden har -47 mkr och utbildningsnämnden -5 mkr. Tekniska kontoret och service- och entreprenadkontoret har störst positivt TB.

 Prognosen för 2014 förväntas bli -16,3 mkr för nämnderna sammanlagt. De största avvikelserna prognostiseras enligt följande:

- Omsorgs- och socialnämnd -16,2 mkr

- KS Tekniskt kontor Avg -3,0 mkr

- Utbildningsnämnden -2,5 mkr

- KS förvaltning 3,8 mkr

 

 

Omsorgs- och socialnämnd

Nämnd, förvaltning, -4,4 mkr: Omställningskostnader för bemanningsenhet och annan personal samt ökad fastighetsskatt, -1,4 mkr. Vikariekostnader kommer inte att kunna sänkas i budgeterad omfattning, -2,5 mkr.

Äldreomsorg, -7,5 mkr: Hemtjänst -5,7 mkr, fortsatt hög volym hemtjänsttimmar. Vårdboenden -1,0 mkr, då tillträdesdatum för ny utförare på Slomarp har skjutits fram och får inte effekt 2014.

Individ och familjeomsorg, -5,1 mkr: Försörjningsstöd -1,8 mkr, familjehemsvård -4,1 mkr, öppenvård, -2,0 mkr och HVB +3,4 mkr.

Åtgärder för hantering av underskottet är bland annat: Resursanalys av utförd tid hos brukarna inom hemtjänsten. Fortsatt restriktiv bemanning och avancerad resursplanering inom vårdboenden. Flera åtgärder föreslås för att minska underskottet på försörjningsstöd, till exempel fortsatt samverkan med arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedling. Fortsatt arbete med att utveckla verksamheten i egen regi för barn och unga.

 

KS tekniskt kontor avgiftsfinansierat

Avfallshantering, - 3,0 mkr: Finansieringen av matavfallsinsamlingen, Gröna påsen, bidrar med 1 mkr till underskottet 2014. Helårseffekt av Gröna påsen förväntas under 2015.

Åtgärder, taxehöjning.

 

Utbildningsnämnd

Prognosen har förbättrats vid varje avstämningstillfälle under året. Det är främst gymnasiet som ser ut att minska sitt underskott jämfört med föregående prognos.

Gymnasiet, -4,5 mkr. För stor organisation och omställningskostnader.

Åtgärder: Ett stort omställningsarbete pågår på gymnasiet/komvux. En ny organisation har trätt i kraft inför läsårsstarten. Personalen har minskat men omställningskostnader uppkommer under hösten på ca 2 mkr.

 

KS förvaltning

Förvaltningens prognos har förbättrats avsevärt sedan föregående prognostillfälle, främst under Tillväxt- arbetsmarknad. Flera orsaker finns och de flesta har ”gått åt rätt håll”.

Förvaltningsgemensamt, -1,2: Omställningskostnader personal som förmildrats av bland annat återhållsamhet gällande konsultköp.

Tillväxt-arbetsmarknad, 2,4mkr: Integrationsverksamheten har den största avvikelsen där ökat mottagande medfört ökade intäkter utan någon personalförstärkning. Försäkringskassan har tagit större ansvar för kostnader vid etablering samt att ersättning till ensamkommande som blivit myndiga och flyttat till eget boende har minskat.

 

 

Med vänlig hälsning Cecilia Vilhelmsson

Kommunstyrelsensordförande

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-30 11:05