Nyhetsbrev november 2014

Hej på er alla i höstrusket, här kommer lite information omkring vad som är på gång i kommunen samt en ekonomisk uppföljning. Hör gärna av er om ni har några funderingar.

 

Hållbarhetsstrateg

Vi har en tid haft en vakans på tjänsten som hållbarhetsstrateg. En av anledningarna var att då ekonomin varit ansträngd behöver vi hålla igen men vi ville även titta på hur vi ska forma tjänsten framöver. Nedan har ni det underlag som ligger när vi nu ska anställa en ny person. Den kommer precis som den förra att ligga under kommunstyrelsen. Vi hoppas kunna tillsätta tjänsten under första kvartalet 2015 på 100%.

Förslag till inriktning av hållbarhetsstrategens arbete

Hållbarhetsstrategen är en nyckelperson i att driva och leda utvecklingen mot vår vision, Vision 2025, med särskilt fokus på hållbarhetsbegreppets tre dimensioner; social, miljömässig och ekonomisk. Följande arbetsuppgifter i prioriterad ordning föreslås ingå:

1. Ansvara för att planera, hålla samman, driva, förankra och följa upp hållbarhetsbegreppet i kommunens vision t ex genom klimat och energiplan och hållbarhetsbokslut

2. Medverka i utvecklingen av kommunens styrsystem vilket även inbegriper omvärldsbevakning inom området

3. Bedriva informationsinsatser till medborgare, föreningar/organisationer, företag och politiker

4. Vara internkonsult till kommunens förvaltningar t ex hållbar arbetsplats, rese och mötespolicy, hållbara interna transporter

5. Samarbeta i nätverk lokalt, regionalt och nationellt

6. Samordnar aktiviteter t ex Earth hour, Fair trade city, nationella hälsoveckor, trafikantveckan, hållbarhetskalendern samt ANDT-arbetet.

 

I tjänsten ingår att bereda ärenden, skriva och föredra tjänsteyttranden och utredningar. Det kan även tillkomma uppdrag inom andra ansvarsområden vid behov.


Kvalifikationer för tjänsten

 • Adekvat högskoleutbildning gärna tvärvetenskaplig och några års erfarenhet av att samordna och driva hållbarhetsfrågor på ledningsnivå.
 • Intresserad av utvecklings- och förändringsarbete
 • Analytisk förmåga, men också resultatinriktad
 • God kommunikativ förmåga i tal och skrift
 • Inspirerande och förmåga att bryta barriärer och utveckla nya samarbetsformer
 • Öppen och lyhörd och kan skapa tillit i relationer med samarbetspartners
 • Förmåga att leda utan att vara chef

Planuppdrag

 

Byggnads- och räddningsnämnden har gjort en karttlkäggning över de planuppdrag som ligger och efter det även gjort en prioritering.

 

Högsta prioritet har följande planer fått.

 • · Nya exploateringsområden för bostäder i attraktiva lägen
 • · Nya exploateringsområden för verksamheter i attraktiva områden
 • · Angelägna ändringar i detaljplan, avser till exempel nödvändiga förändringar för att tillmötesgå näringsidkare i utvecklingen av sin verksamhet

 

Lägre prioritet har följande planer fått.

 • · Mindre områden med nya tomter för bostäder
 • · Ändring av detaljplan som påverkar många, bygglov väntar
 • · Ändring av detaljplan som påverkar fåtal, bygglov väntar
 • · Ändring av detaljplan i områden med befintliga byggnadsverk som är i strid mot gällande plan
 • · Övriga planer

Prioriteringen har tagets fram utifrån kommunens övergripande mål att vara en kommun med livskraft, med positiv befolkningsutveckling, attraktiva boendemiljöer, näringsliv i världsklass.

 

Julshow

 

Här kommer ett tips på en mycket trevlig show som verkligen kan lysa upp tillvaron så här i höstmörkret.

Nu kan du köpa biljetter till julshow med KanDeKanVi!

Det här är en julföreställning du inte vill missa! KanDeKanVi showar i Parkhallen i Tranås 16 och 17 december klockan 19. Show och teatergruppen KanDeKanVi är en del av Mjölby kommuns dagliga verksamhet för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Mjölbys svar på Glada Hudik, helt enkelt!

Biljetterna kostar 250 kronor inklusive glögg, gröt, skinkmacka, kaffe och kaka. Endast förköp.

Här kan du köpa biljetter: I Mjölby på Anderssons Elektriska och Åboden, i Boxholm hos Barberarn och i Tranås på Statt.

Biljettbeställning mot faktura görs via mail till: kandekanvi@mjolby.se

Frågor? Ring 070-368 67 67.

Förutom KanDeKanVi medverkar även gästartisterna:

Linda Nordlund, sångerska och prisad revyartist från Motala.

Robin Carlson, sångare, gitarrist och artist från Mjölby med hela Sverige som arbetsfält med egna bandet Tideline och även som soloartist. Alltid önskad som gästartist av KanDeKanViarna.

Magnus Karlsson, Världens roligaste brandman som alltid är i hetluften och har lågskorna på sig och som för några år sen kammade hem priset som Östergötlands bästa skådis.

Kevin Lehnberg, skönsjungande frisör från Mjölby som var med i Körslaget.

Stephan Peterson, Mannen som dansar som Fred Astair men sjunger som Frank Sinatra.

Ekonomi

Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2014 är 16,6 mkr. I föreliggande prognos beräknar nämnderna tillsammans ett underskott på 11,1 mkr där omsorgs- och socialnämnden utgör -19,4 mkr. Finansieringen visar överskott på 15,4 mkr. Det medför att årets resultat prognostiseras till 20,9 mkr, ytterligare en förbättring jämfört med augustiprognosens 11,8 mkr.

I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 6,3 mkr, vilket ska räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed 14,6 mkr vilket i så fall innebär att balanskravet kommer att klaras.

 

Finansieringens 15,4 mkr utgörs delvis av överskott för finansiella kostnader med 4,5 mkr orsakat av lägre låneskuld och ränta än budgeterat. Avvikelserna på reavinster och reaförluster ligger på 8,1 mkr. Prognoserna för ofördelade löner, priser och demografi med mera pekar dessutom på att 7,8 mkr inte kommer att förbrukas.

 

Under perioden har 87 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 115 mkr. Budgeterad investering är 204 mkr, varav tilläggsbudget 95 mkr.

 

Låneskulden den 31 oktober uppgick till 420 mkr. Övre gräns för upplåning 2014 är 511 mkr.

 

Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser

Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till -11 mkr, varav avgiftsfinansierat +5 mkr. Tidigare har varje nämnds TB fått tas i anspråk men från och med beslut i samband med 2013 års delårsbokslut krävs bifall från kommunstyrelsen för ianspråktagande av TB. Flera nämnder har negativ TB där omsorgs- och socialnämnden har -47 mkr och utbildningsnämnden -5 mkr. Tekniska kontoret och service- och entreprenadkontoret har störst positivt TB.

 

Prognosen för 2014 förväntas bli -11,1 mkr för nämnderna sammanlagt. De största avvikelserna prognostiseras enligt följande:

 

- Omsorgs- och socialnämnd -19,4 mkr

- KS Tekniskt kontor Avg -3,0 mkr

- Utbildningsnämnden 0,0 mkr

- KS förvaltning 4,8 mkr

 

Omsorgs- och socialnämnd

Nämnd, förvaltning, -5,6 mkr: Omställningskostnader för bemanningsenhet och annan personal samt ökad fastighetsskatt, -1,1 mkr. Vikariekostnader kommer inte att kunna sänkas i budgeterad omfattning, -3,2 mkr.

Äldreomsorg, -7,6 mkr: Hemtjänst -6,3 mkr, fortsatt hög volym hemtjänsttimmar. En ökning av kostnader för utrustning/hjälpmedel till äldre som till stor del hör samman med hemsjukvården, -1,1 mkr.

Individ och familjeomsorg, -6,4 mkr: Försörjningsstöd -2,3 mkr, familjehemsvård -3,8 mkr, öppenvård, -2,8 mkr. Låga kostnader prognosticeras för HVB-vård barn och unga, +3,3 mkr.

Åtgärder för hantering av underskottet är bland annat: Resursanalys av utförd tid hos brukarna inom hemtjänsten. Översyn av riktlinjer för biståndsbeslut. Utvärdering och översyn av organisationen för hemsjukvård. Samtliga vårdboenden kommer att resursplanera med avancerad resursplanering i slutet av 2014. Samverkan mellan AME och AF pågår för att minska underskottet på försörjningsstöd.

KS tekniskt kontor avgiftsfinansierat

Avfallshantering, - 3,0 mkr: Finansieringen av matavfallsinsamlingen, Gröna påsen, bidrar med 1 mkr till underskottet 2014. Helårseffekt av Gröna påsen förväntas under 2015.

Åtgärder, taxehöjning.

 

Utbildningsnämnd

Prognosen har förbättrats vid varje avstämningstillfälle under året. Det är främst gymnasiet som ser ut att minska sitt underskott jämfört med föregående prognos. Ett resultat i balans förväntas för nämnden.

 

KS förvaltning

Förvaltningens prognos har förbättrats ytterligare sedan föregående prognostillfälle, främst under Tillväxt- arbetsmarknad.

Förvaltningsgemensamt, -1,4: Omställningskostnader personal som förmildrats av bland annat återhållsamhet gällande konsultköp.

Tillväxt-arbetsmarknad, 4,7 mkr: Ett flertal faktorer påverkar prognosen. Den största avvikelsen härrör från integrationsverksamheten. Under året har mottagandet ökat från 49 nyanlända till 134 stycken vilket medför högre intäkter till verksamheten, +1,8 mkr. Arbetsmarknadsenheten har beviljats 1,5 mkr i tilläggsanslag för framtidsjobb men till stor del kommer medlen att förbrukas 2015.

Personalavdelningen, 0,7 mkr. Beror till stor del på att kostnader för äldre medarbetares avgång beräknas bli lägre än budget.

Medborgarservice, 0,9 mkr. Främst lägre kostnader för färdtjänst.

Med de sparåtgärder som genomförts under året samt de ramökningar som kommer tilldelas Omsorg- och socialnämnden + Utbildningsnämnden 2015 ser ekonomin framåt ljus ut. Men nu gäller det att hålla i och arbeta långsiktigt.

 

Som en sista nyhet kan jag med glädje meddela att nu är det klart, Emma Erlandsson, f.d. elev på restaurang- och livsmedelsprogrammet på Dackeskolan, har gått till final i Årets Kock 2015. De andra tävlande är kockarna Daniel Engellau, Saori Ichihara och Thomas Sjögren. Finalen hålls i Göteborg 5 februari. Vi är omåttligt stolta över både Emma och Dackeskolan!

 

Med vänlig hälsning Cecilia Vilhelmsson

Kommunstyrelsens ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2014-11-18 17:00