Nyhetsbrev

 

 

Så var vi igång igen efter jul och nyår ordentligt, jag hoppas all har haft en bra ledighet. När vi summerar det gångna året kan vi se att resultatet ekonomiskt i kommunen blev mycket bra, återkommer med mer information omkring årsbokslutet i nästa brev.

Men, det är ju historia och vi har redan börjat arbeta med årets budgetarbete. Så här ser planeringen för året ut. Nu i januari har vi haft en omvärldsdag där presidierna från varje nämnd, hela kommunstyrelsen och revisionen var inbjudna. Där fick vi en dragning av PWC hur de ser på kommunens ekonomi framöver. Vi arbetade sedan med vad är Mjölby kommuns utmaningsområden, vad är det som påverkar dessa och vad är konsekvenserna som vi behöver bemöta. En mycket bra dag, vi kommer få en sammanställning av arbetet som vi kommer ta upp och fortsätta arbeta omkring, inledningsvis i kommunstyrelsen. Vi fortsätter med att ha en mål och resultat dag i mars där återigen presidierna tillsammans med kommunstyrelsen kommer gå igenom det gångna året. Vad hände, varför blev det så och vad gör vi framåt. Vi kommer också ha en genomgång av mål och åtaganden. Den 14-15 april har vi genomgång tillsammans med nämnderna omkring budget 2015, förutsättningar för kommande år. Med de prognoser vi ser nu samt de tillskott vi skjutit till de senaste åren kommer vi inte kunna göra det de kommande åren utan nu får vi jobba med de ramar vi har. Kan finnas möjlighet för vissa små utrymmen för politiska markeringar. Efter detta kommer vi i partiet ha en dragning av budgeten på partimötet den 20/4. Tanken är att s-föreningarna ska ha möjlighet att ställa frågor och tillsammans fundera över förutsättningarna. Detta skickas med till att budgetberedningen åker iväg 22-23/4. Vi kommer sedan att tillsammans ta fram ett förslag från kommunnstyrelsegruppen tillsammans med våra samarbetspartier, förslag till beslut kommer upp på representantskapet den 4/5. Beslut om mål och budget för 2016 tas sedan i kommunstyrelsen den 20/ och i kommunfullmäktige 9/6. Efter detta har förvaltningarna tid på sig att arbeta med sina budgetar fram till den 30 september då dessa presenteras för kommunstyrelsen. Det slutgiltiga förslaget med skattesats tas i kommunfullmäktige i november, inför det kommer vi ha ett representantskap den 5/10. Så vi har ett spännande år framför oss.

Linköping har gått in med en ansökan om att få starta ett projekt omkring deras nya resecentrum som skall byggas när ostlänken kommer. Det handlar om att se utanför boxen och redan tidigt se detta resecentrum som ett nav. Det kommer ha stor betydelse för våra invånare hur detta planeras då många människor som bor i Mjölby pendlar till Linköping. Det ska vara lätt att ta sig in till Linköping men även att fortsätta till sin slutdestination. Vi har gått in med ett ”letter of support” för att visa att vi tycker projektet är viktigt. Vi håller tummarna och hoppas på att ansökan beviljas.

Vi har startat upp ett arbete med att försöka planera för att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn. Vi har idag 7st platser för asyl, med det tryck som är just nu på grund ut av oroligheter i världen behöver vi öka upp mottagandet till 15st platser. Det finns redan idag en grupp med tjänstemän från omsorg och social, utbildning och kultur och fritid som samordnar det mottagande vi har idag. Gruppen har nu förstärkts med personer från kommunledningskontoret samt fastighetskontoret.

Den stora utmaningen är att hitta boende för de som kommer och man arbetar med många olika förslag just nu. Vi har idag ett mycket bra mottagande av de ensamkommande och vi vill ju att detta ska fortsätta så att personerna trivs, stannar och blir nya invånare i vår kommun.

Cecilia Vilhelmsson

Kommunstyrelsens ordförande

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-27 16:17