Lokala valmanifestet 2006-2010

Socialdemokraterna i Motala vill under kommande mandatperiod satsa på barn och ungdomar, äldre, tillväxt och trygghet.

 

KRAFTSAMLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR:

Barns och ungdomars vardag i Motala ska präglas av trygghet och kvalitet.

Vi vill därför driva en politik i Motala som innebär:

-  Ökad kvalitet i förskolan genom mindre barngrupper,  mer personal och fler förskolor

- Barn med annat modersmål än svenska ska ges modersmålsundervisning redan i förskolan

- Föräldrarnas plånbok ska inte styra gymnasieelevernas möjligheter till skollunch  -  en avgiftsfri skolmåltid ska inforas

-  Ungdomar ska ha tillgång till välfärd och inflytande

- Satsningar som handlar om arbete och utbildning, bostäder och ökad trygghet ska prioriteras

- Vår bostadsstiftelse Platen ska fortsätta satsnngar på ungodomslägenheter

ÄLDRE:

Äldreomsorgen ska vara trygg.

Vi vill därför driva en politik i Motala som innebär:

- Avgifter och taxor anpassas så att våra äldre med de lägsta inkomsterna får mera kvar i plånboken

- Våra äldreomsorgsplatser ska bli fler och innehållet i omsorgen utvecklas så att de äldres behov kan tillgodoses

- Make/maka ska kunna bo tillsammans i våra äldreboenden

- Anhörigvård, avlastning och frivilligorganisationernas verksamhet ska stöttas

TILLVÄXT:

Ökad tillväxt i Motala innebär satsning på sysselsättningen, miljön, infrastrukturen, näringslivet och turismen.

Vi vill därför driva en politik i Motala som innebär:

- Byggstart av Skepparpinan nu

- Ett förbättrat företagsklimat

- Fler utbildningsplatsder inom vård, teknik och omsorg för att klara framtidens personalbehov

- Omställning till miljövänliga bränslen

- Satsa på Motala som en attraktiv besöksort

TRYGGHET:

Motala ska vara en säker och trygg kommun att bo och leva i.

Vi vill därför driva en politik i Motala som innebär:

- Okad satsning på konsumentvägledning

- Prioritering av brottsförebyggande arbete

- Att trafiksäkerheten vid våra förskolor och skolor ökar

- Att alla har möjligheter till ett livslångt lärande.

Du kan lita på oss!

Vår politik i Motala har inneburit att vi idag har en ekonomi i balans. Vi har kunnat bygga fler trygghetsboenden, satsat extra resurser på att få fler arbeten åt ungdomarna samt fler vuxna i skolan. Dessutom har vi också satsat på fler förskolor, fler miljöbilar, fler heltider i vården och ett ökat stöd till föreningslivet.

Vi vill fortsätta arbeta för ungdomars rätt till arbete, utbildning och bostad.

Vi vill också bidra till ett aktivt föreningsliv och ett förbättrat företagsklimat. Vi vill att fler förskolor, äldreboenden och en spiorthall byggs under kommande mandatperiod.

Vi vill bygga ett Motala där alla får vara med. Där vi hjälps åt att lösa gemensamma problem. Därvi tillsammans investerar i utbildnig och bygger framtiden genom att satsa på barn och unga. Där vi solidariskt tar ansvar för vården, skolan och omsorgen.

Vi socialdemokrater har visat vår förmåga att genomföra vår politik.

Vi är beredda att fortsätta ta vårt ansvar för Motala.

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-09 22:41