Motala och dubbelspåret (Johan Andersson)

Motala 2007-08-09


Motala och dubbelspåret!


Redan i början av 1990-talet påbörjades diskussionerna med dåvarande SJ om en standardförbättring av tågkapaciteten genom Motala.


Dessa planer har sedan dess framskridit till ett genomförande efter det regeringen fattat beslut att helt lånefinansiera delen Motala-Mjölby.


Vi som förtroendevalda i Motala kommun ser flera fördelar med ett dubbelspår genom Motala. Vi har hela tiden varit och är fortfarande eniga mellan de politiska blocken om värdet av ett dubbelspår.


Fördelarna är bl.a.:
- Motala kommer att få förbättrad kommunikation med i första hand de centrala delarna av länet, vilket i sin tur kommer att förbättra möjligheterna till arbetspendling och därmed minska vår sårbarhet
- Vi kommer att på sikt ges möjlighet till utbyggd kommunikation (tack vare bonuseffekten – pendeltågstrafik) med flera spännande och utmanande regioner med förhållandevis kort restid till Örebro, Jönköping, Nyköping och inte minst Stockholm när Ostlänken är färdigställd.
- Mycket talar för att allt fler transporter framgent kommer att läggas över på järnväg av miljöekonomiska skäl och för att minska godstransporter på vägarna
Det innebär att vårt lokala näringsliv får en port ut till de stora transportknutpunkterna genom omlastning från bil till järnväg
- Förbättrad bullerbekämpning utöver dagens standard och verklighet för boende utmed spåret.


Som förtroendevalda är vår viktigaste uppgift att prioritera i de olika sakfrågorna. Vi prioriterar förbättrade kommunikationer, bättre miljö för närboende samt ett mer miljöekonomiskt uthålligt transportsystem.


Den demokratiska processen som omgärdar stora infrastrukturfrågor ger sakägare både rättigheter och möjligheter att få sina argument prövade  och vi ser fram mot resultatet av dessa överprövningar. 
 
Conny Ringvide (m)                        Johan Andersson (s)
Ordf.                                                   2:e vice ordf.
Plan- och miljönämnden                Plan- och miljönämnden
Motala kommun                             Motala kommun

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-04-14 21:28