PRO uttalar sig om privatisering av vården

Till Socialnämnden, Motala kommun

 

Vid PRO Samorganisations Höstmöte den 22

november diskuterades kommunens förslag att

konkurrensutsätta äldrevården.

 

Det råder stor upprördhet inom pensionärsorga-

nisationen över kommunledningens förslag att l

ämna ut ett antal vårdplatser och viss hemtjänst

på entreprenad.

 

Förslaget att låta personalkooperativ ta över

vårdenn på äldreboenden i kommunens mindre

tätorter möter också stort motstånd från såväl

personal som vårdtagare, anhöriga och ortsbefolkningen.

 

PRO i Motala har c:a 1500 medlemmar och väldigt många

känner maktlöshet och stor oro inför framtida åldrande

och vi är mycket upprörda över att inte mer och bättre

information gått ut till pensionärsorganisationerna.

 

Är vi på väg mot gamla tider, när de vårdbehövande aukt-

tionerades bort till lägsta pris? Är det bara pengar som

styr eller är det av ideologiska skäl som förslagen till

dessa verksamhetsförändringar måste ske så snabbt

attt inte Motala kommuns innevånare skall bli ordentligt

informerade?

 

Naturligtvis måste vissa förändringar ske inom all

kommunal verksamhet, men om man från kommunled-

ningens sida vill genomföra stora förändringar utan att i

förväg informera och redogöra för KONSEKVENSERNA av

dessa måste man vara beredd på att befolkningen oppo-

nerar sig.

 

VI PENSIONÄRER I PRO:S SAMORGANISATION PROTESTERAR
MOT HANDLÄGGNINGEN AV DENNA FRÅGA.

 

För PRO  Samorgansiation Motala

Harald Högberg

Sidan uppdaterades senast: 2008-04-14 21:28