(S) remissvar om Riksväg 50-Skepparpinan

Remissvar på remissen och program för ny förbifart Motala:

Socialdemokraterna i Motala får avge följande remissyttrande:
Förbifarten över Skepparpinan har diskuterats sedan 1942 varvid markområden planlades för ändamålet. Inför 1998, då dåvarande regering fattade beslut att påbörja arbetet med en förprojektering av en förbifart, genomförde kommunen en grundlig analys över de två alternativen, bro eller tunnel, över/under Skepparpinan. Då var det övervägande skäl som talade för en högbro över Skepparpinan, främst miljöskäl samt skydd mot olyckor vid en allvarlig incident. Räddningstjänsten avvisade ett tunnelalternativ med motiveringen vad avser skälen vid en allvarlig olycka.

Nedan motiverar vi vårt ställningstagande för ett högbroalternativ över Skepparpinan.

Tunnelalternativet har bl.a. följande nackdelar:

· Det medger inte en gång- och cykelmöjlighet över Motalaviken. I en ”cykelstad” som Motala ska naturligtvis en cyklist kunna förflytta sig den kortare, trafiksäkrare vägen över bron istället för att använda genomfarten.
· Olycksrisken i tunneln är större än på en bro. När en olycka händer i en tunnel är den mer svårhanterbar än på en bro.
· Utsikten över Motalaviken och staden Motala blir begränsad vid förbifart i tunnel. Det inbjuder inte till spontana besök av förbifarande
· Vid ett tunnelbygge måste man gräva ner sig under vattnet så långt från strandlinjen att slänterna på var sida viken blir långa och bildar barriärer mellan olika stadsdelar. ”Strandpromenader”, som brukar uppskattas mycket i Motala, blir inte möjliga mellan stadsdelarna i tunnelns närhet

Broalternativet har bl a följande fördelar:
  
· Genomsiktliga bullerskydd på bron ger, förutom att de dämpar buller, utblickar som ger bilden av en stad vid Vättern. En förhoppningsvis inbjudande bild.
· De lösningar, som visats i Vägverkets gestaltningsprogram, är tilltalande och verkar trafiksäkra. En jämn hastighet före, över och efter bron, ger en högre trafiksäkerhet än den nuvarande.
· Det är viktigt att cykel- och gångvägsanslutningar får sådana lutningar, att de blir en möjlighet och inte ett hinder för personer med rörelsehinder.

Vi förordar en högbro över Skepparpinan med byggstart så fort som möjligt.
För att förändra och förbättra trafiksituationen i centrum av Motala, är det viktigt att den, sedan 65 år tillbaka, planerade omläggningen av vägen sker. Avgaser, buller, trafikrisker, barriäreffekter talar sitt tydliga språk.

Någon annan sträckning än den över Skepparpinan är svår att se. Den mjuka väglinjen med trafikplatser med planskilda korsningar minskar också olycksriskerna, jämfört med dagens alla korsningar, där alla trafikantgrupper ska mötas och korsa varandras vägar.

Anslutningen som fanns på södra sidan i det förra förslaget från nybyggd rv 50 till den gamla rv 32 och länsväg 1050 med möjligheten att bygga en ny utfart vid Electrolux (förlängningen av Charlotten-borgsleden) var en nödvändig del av riksvägsprojektet. Vi ser allvarligt på att den delen fallit bort i hanteringen. Den kan även äventyra helhetslösningen genom att lastbilstrafik från gamla 32:an, länsväg 1050 och från Electroluxområdet kommer att välja att köra via den gamla genomfarten.

Motala 2007-10-17
För Socialdemokraterna i Motala
Torbjörn Holmqvist ordf. 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-25 21:46