Energipolitik (Johan och Lars B.)

16/11 2007  (Motala Tidning)
Regeringen bör utreda möjligheterna till en kampanj för energisparande.


Konsten att spara energi


Med en viss regelbundenhet återkommer debatten om kärnkraftens vara eller inte vara. När kylan är som hårdast påminns vi om vårt beroende av en väl fungerande energitillförsel. Diskussionerna handlar så gott som undantagslöst om att öka tillgången på energi.


Vi tror att perspektivet i stället borde inriktas mot att spara energi i kombination med satsningar på alternativa energikällor som är långsiktigt hållbara. Det betyder att kärnkraften kan fasas ut i takt med att nya energikällor tas i anspråk. Om det skulle visa sig att alternativen inte håller, får vi fortsätta att förlita oss till kärnkraften


Om man väljer att försöka spara energi måste det ske genom en folklig mobili-sering. Det politiska systemet kan inte fatta ett beslut som betyder att konsum-tionen minskar. Däremot kan man på olika sätt hjälpa till och underlätta.

Inför folkomröstningen 1980 genomfördes en folkbildningskampanj som syftade till att ge människor kunskaper om kärnkraften. Det handlade både om positiva och negativa aspekter.


Totalt satt cirka 400 000 människor runt om i landet i studiecirklar för att skaffa sig kunskaper. Kanske kan samma teknik användas för att lära människor att spara.

 

Aktiviteten kan delas in i tre olika faser.
1. Ett studiematerial produceras som beskriver vad det är i vardagslivet som slukar energi. Materialet bör vara praktiskt inriktat och på ett enkelt pedagogiskt sätt ge kunskaper och vägledning. Vi kan kalla det för en kunskapsinhämtande fas.
2. Med den nyvunna kunskapen genomförs lokala energiinventeringar. Det betyder att bland annat hyresgäster, villaägare och bostadsrättsinnehavare går igenom lägenheter och gemensamma utrymmen för att skaffa en bild av energiåtgången. Kanske kan det kallas kartläggningsfasen.
3. Efter inventeringen utformas ett lokalt energisparprogram för bostadsområdet. Meningen är sedan att genomföra de förändringar som är föreslagna samtidigt som de boende utbildas i konsten att spara energi.


Det kan innebära både stora och små investeringar, men framför allt handlar det om att få kunskap om energianvändning. En lyckad kampanj kan säkert medverka till att konsumtionen minskar samtidigt som den enskilde sparar pengar.


Vårt förslag är att regeringen utreder möjligheterna för att genomföra en spar-kampanj. Vi tror också att det bör avsättas speciella resurser för att stimulera lokala satsningar. Vidare bör det utvecklas ett samarbete med universitet och företag som verkar inom området.


Det är viktigt att alla förbättringar som görs i bostaden eller bostadsområdet för att spara energi inte påverkar så att fastighetsskatten höjs. Snarare borde det vara tvärtom; alltså att åtgärder som minskar energianvändningen i stället reducerar fastighetsskatten.


Det finns många uppfattningar om vår energipolitik. Vissa är för en ohämmad utbyggnad av kärnkraften. And-ra menar att snabbavveckla är det enda riktiga.
Vad vi än tycker borde vi faktiskt kunna enas om att spara är klokt, samtidigt är det okontroversiellt – eller?


Johan Andersson

Lars Laban Bengtsson

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-12 17:03