Inrätta en Framtidskommission i Motala!

Framtid Motala!
 
Mot bakgrund av bl a de erfarenheter som finns från Norrköping efter textil- och Ericssonkriserna föreslår vi följande för att utveckla en framtidsstrategi för Motala:
 
GRUNDFÖRSLAGET – FRAMTIDSKOMMISSION FÖR MOTALA!
För att komma ur krisen behövs utvecklat samarbete mellan det lokala näringslivet, fackliga organisationer, kommunen och universitetet. Det är avgörande inför framtiden att dessa aktörer gemensamt kan utveckla både vägen ur den akuta krisen och den långsiktiga strategin. Genom en tung, mindre arbetsgrupp – en framtidskommission - som kan ta fram en gemensam målbild och förslag till konkreta insatser kan alla fås att dra åt samma håll.
 
Gruppen skulle kunna bestå av lokala företagare som vill satsa framåt, fackliga företrädare, kommunpolitiker från båda blocken, lokala rikspolitiker samt viktiga kommunala tjänstemän och representanter för de universitet som finns i närområdet. Gruppens uppgift bör vara att utveckla en gemensam bild av framtidens Motala samt förankra detta i sina organisationer.
 
Det kan även vara lämpligt att ha ett idéråd bestående av olika människor med stor erfarenhet av krishantering och samhällsbyggnad på 2000- talet.  Det kan röra sig om nationella företrädare för arbetsmarknadens parter, fd politiker som har jobbat med utvecklingsfrågor, EU-kompetens samt kunniga människor inom de framtidsbranscher som arbetsgruppen identifierar. Idérådet kan vara med och ordna seminarier, framtidsdagar samt komma med idéer om strategin för att starkare Motala i framtiden.

Som några första idéer för detta arbete skulle vi vilja lansera följande:


1  Utveckla samarbetet med små och medelstora företag!  

Den största potentialen för fler arbeten finns i mindre företag som kan växa. Därför behöver kommunen samverka med dessa på ett mer strukturerat sätt för att få kunskap om vilka hinder de ser för att växa samt försöka hjälpa dem att övervinna hindren. Norrköpings framtidsväg var att inte längre bygga sysselsättningen bara på stora industriföretag, utan ett mycket mera varierat, transport-, tjänste- och kunskapsinriktat näringsliv, samt en stor satsning på universitets- och vuxenutbildning. Vi tror att Motala kan göra något liknande, med tjänster, turism, varierad industri etc som bas.
 
2  Stärk kopplingarna till flera universitetet! Satsa brett på vuxenutbildning!

Det är av avgörande betydelse i omställningen från industri till andra branscher att det finns god tillgång på utbildning för dagens unga. Vi behöver ett nytt Kunskapslyft, och att stärka banden till universiteten, i första hand i Linköping, men även t ex Örebro m fl. 
 
3 Omställningen behöver skydda individen!

Det omställning som kommer att ske måste bygga på att individen får olika typer av möjligheter till omskolning samt klarar av att trygga försörjningen under den tid som det tar att komma på fötter igen. Genom samarbete fack, företag och samhälle kan olika lösningar testas med delat ansvar för kostnaden av arbets-lösheten. Den s k Östgötamodellen innebär krav på en  mera aktiv användning av a-kasseersättningarna och andra ”passiva” ersättningar.
                            
4 Satsa på infrastrukturen!

Det är viktigt att regionen kan samlas kring gemensamma investeringar i Motalas infrastruktur, och fortsatta utveckling av transportnäringarna och IT-infra-strukturen. Detta är nödvändigt för att få igång hjulen fortare.
 
5 Lokal fond för Motala

Genom samarbete med fack och företagare samt samhället borde det byggas upp en lokal bas för riskkapital, detta skulle medföra att människor med lokal kännedom kunde besluta om viktiga satsningar inför framtiden. Detta måste skötas marknadsmässigt och göras i samverkan politik, fack och entreprenörer.

 

Göran Färm och Johan Andersson 
 


 

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-07 00:46