(S) och (V) budgetförslag för 2010 ...

Budget 2010.

Motala får ett tillfälligt konjunkturstöd 2010 på ca 54 miljoner kr. Det bidrar till att resultatet för 2010 kan bli ett överskott på ca 65 miljoner kr. Kommunens långsiktiga mål är ett överskott på 2 procent. Vår uppfattning är att 1,5 procent är tillräckligt för att ha en ”god hushållning” under 2010. Det ger oss 42 miljoner kr för åtgärder under året.

Vi behöver vidta åtgärder för att lindra konsekvenserna av den finansiella krisen. Arbetslösheten stiger och många grupper får svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi föreslår därför i budget 2010 att 30 miljoner kr satsas på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och förväntade ökade kostnader i försörjningsstödet. I syfte att klara den politiska styrningen av dessa medel vill vi inrätta en tillfällig beredning. Uppdraget för beredningen blir att ta ställning till och fatta beslut om de åtgärdsförslag som verksamheten arbetar fram.

Bildningsnämnden får 5 miljoner kr att använda till barn och ungdomar med särskilda behov samt feriejobb för ungdomar. Dessutom resurser till en utredning för att belysa behoven av åtgärder på kulturområdet.

I investeringsbudgeten för vi in räddningsstationen eftersom vår uppfattning är att kommunen ska bygga och äga den. Vi menar att kommunen kan göra en upplåning för den kostnaden, vilket underlättas av dagens låga räntor. Vi tidigarelägger dessutom renoveringen av Hällaskolan i Borensberg, satsar på utvecklingen av Varamon och satsar på inventarier till det nya äldreboendet i kvarteret Bergstrollet .

 

Särskilda satsningar 2010:
Arbetsmarknadsåtgärder                         20.0   miljoner
Ungdomsarbetslösheten                           10.0   miljoner
Barn och ungdomar med särskilda behov   2.5    miljoner
Feriejobb                                                 2.0    miljoner
Kulturutredning                                        0.5    miljoner

Summa                                                  35.0   miljoner

Pensionsavsättning                                   7.0   miljoner

Summa                                                  42.0 miljoner

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-07 01:28