(S) överklagar beslut om vem som ska äga räddningsstationen


Motala 2009-09-14


Till: Länsrätten i Östergötland


Överklagan

Kommunstyrelsen i Motala har den 2009-08-25 fattat beslut om att ny räddningstation byggs i extern regi för långsiktig förhyrning KS §212 09/KS 0353.

Socialdemokraterna i Motala, genom undertecknad Camilla Egberth,
vill härmed överklaga detta beslut enligt 10 kap 8§ 3. kommunallagen.

Våra/Mina skäl är följande:

Kommunfullmäktige i Motala antog 2000-11-27 §185 kommundirektiv för försörjning med lokaler och service i Motala kommun. I detta beslut framgår klart och tydligt att kommunstyrelsen genom beslutet 2009-08-25 brustit i sitt ansvar och fattat beslut som de inte har befogenhet att göra. Kommunfullmäktige har beslutat den 2000-11-27 att kommunen i huvudsak skall äga de fastigheter som långsiktigt behövs för kommunens kärnverksamheter. Undantag kan endast beslutas av kommunfullmäktige när det finns särskilda skäl för kommunens ägande.

Vår/Min uppfattning är också att frågan är av principiell art och skall därmed fattas av kommunfullmäktige, 3 kap 9 § kommunallagen ”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget,”
 

Vi/Jag yrkar att kommunstyrelsens beslut KS §212 09/KS 0353.
upphävs.

Vi/Jag begär även inhibition av kommunstyrelsens beslut.

Motala dag som ovan


_____________________

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-07 00:52