(S) värnar stranden i Pariserviken

                                                                                                                               Sedan tidigare gäller en plan för Pariserviken, som    

  säger att all mark ska lösas in av 

  kommunen och bli allmänplatsmark, en

  plan som inte infriats.

  Några fastigheter fanns där redan då och

  de fastighetsägarna har under åren inte

  fått bygga om eller bygga till sina hus,

  eftersom de enligt planen skulle bort.

Samtliga ägare har naturligtvis haft en önskan om att man tvärtom

ska få byggrätt och kanske t o m kunna bo där året om.

Det har sagts att tre av fastigheterna nu inkluderar mark ner till vattnet och t o m 300 meter ut i vattnet, vilket skulle innebära att kommunen måste lösa in mark, om man vill fortsätta driva kravet om allmän platsmark.

I samband med Översiktsplanen 2006 diskuterade kommunen allmänhetens rätt att nyttja stranden framför husen och fastighetsägarnas önskan om att få detaljplan för sina hus och tomter. Då slogs fast att det är viktigt för många Motalabor att fritt kunna vandra längs strandlinjen och ÖP deklarerade att en detaljplan ska hanteras med önskemålet begränsad byggrätt för husen och stranden som allmänplatsmark.

Eftersom Nystart Motala numera går emot ÖP-linjen måste nya planen fastställas av Kommunfullmäktige. Det har visat sig att den privata marken inte alls går vare sig ner till normalvattenlinjen eller 300 m ut i vattnet utan slutar 1,5 meter högre upp på land än normalvattenlinjen.

Socialdemokraterna har noga diskuterat den kommande detaljplanen för Pariserviken. Vi står fast vid att en ny detaljplan ska ge allmänheten rätt att vandra längs stranden och att kommunen ska lösa in mark, så det tydligt framgår vilken mark, som är privat och vilken som är kommunal/allmän.

Med utgångspunkt från diskussioner i KF-gruppen har (S)-representanterna i Plan- och miljönämnden reserverat sig till förmån för mer allmänplatsmark än de 1,5 meter från normalvattenlinjen, som är förslaget från stadsbyggnadsenheten och Nystart Motala. Nu är förslaget ute på remiss till sakägare och organisatioenr. 

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-07 00:51