Solidariskt Motala - (S):s och (V):s budgetförslag

Solidariskt Motala.

Trygghet, utveckling och hållbar tillväxt i Motala - Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag 2009 med plan 2010-2011


Ett samhälles utveckling beror på människors framtidstro. För att känna detta krävs det att man har trygghet i sin vardag.

Vi socialdemokrater och vänsterpartister satsar därför i vårt förslag till budget för Motala kommun för 2009 med plan för 2010-11 på ett jämställt och hållbart samhälle, där alla känner delaktighet och trygghet.

Vi vill värna den gemensamma välfärden.

Vi vill göra riktade satsningar mot barn och ungdomar.

Vi satsar på det livslånga lärandet med en trygghet i omställning så att alla kan anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad.

Vi vill satsa på alla medborgares rättighet till ett meningsfullt kultur och friluftsliv.

Vi vill att alla ska ha rättighet att känna trygghet i att leva och bo i Motala och känna delaktighet i samhällsutvecklingen, detta är särskilt viktigt för våra nya svenskar

Vi vill att äldre skall känna trygghet i sitt boende och sin vardag. Att få åldras i en meningsfull och harmonisk miljö skall vara en rättighet. Detta kräver en långsiktighet i planeringen där förändringar skall utgå från de äldres behov.

Vi måste för våra efterlevandes skull sluta med våra utsläpp av klimatpåver-kande gaser. Miljöarbetet måste utvecklas och därför skall en omställning av kommunens verksamhet till miljövänliga alternativ påskyndas.

Vi vill medverka till en ökad satsning på vindkraftutbyggnaden och alternativa energikällor.

Ett samhälle bygger på mångfald och jämställdhet. Vi ser alla människor som en resurs, oavsett kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund eller funktionshinder.

Vi förespråkar ett samhälle som tillvaratar kompetensen och engagemanget hos människor i olika åldrar, med olika bakgrund och i olika livssituationer.

Ett jämställt samhälle förutsätter att kvinnor och män har faktiska möjligheter att delta på lika villkor på arbetsmarknaden och kan försörja sig på sin lön. Vi vill satsa på att fler får möjlighet till att arbeta heltid.

Flerspråkighet och kulturell kompetens skall räknas som meriter vid nyanställ-ningar.

Vi måste satsa resurser på att stödja den nya gränsöverskridande kultur som växer fram.

Vi vill satsa på verksamheter och föreningar som främjar mångfald och aktivt verkar mot rasism och etnisk diskriminering.

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-07 00:44