Sonia har skrivit motion om "torpedverkstan"

49028 Torped, Mina, Sensor, TMS


Beslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att utvecklingen av TMS vid Saab Underwater Systems i Motala skall fortsätta.

Motivering
I budgetpropositionen, område 6:2 Materiel och anläggningar skriver regeringen att kostnaderna för utveckling av TMS är höga i förhållande till den förmåga som materielsystemet skulle tillföra. Regeringen anser därför att alternativa vägar att tillgodose det materiella behovet bör undersökas och projektet TMS bör avbrytas.


Saab Underwater Systems i Motala har under de senaste åren genomfört en omfattande omstrukturering och halverat sin personalstyrka, idag 170 personer, för att anpassa företaget till framtiden. Vid denna omstrukturering har Saab Underwater Systems värnat om att behålla den internationellt erkända tekniska kompetens som företaget har inom undervattensområdet.


Sverige har en unik kompetens på system för grunda vatten. Det finns inga andra alternativ. Det går inte ”att köpa från hyllan” eftersom det är Saab Underwater Systems som har utvecklat sjöstrids- och undervattenssytem för grunda vatten som vi har i Östersjön och på många andra ställen där det kan bli aktuellt med internationella insatser.


Det skulle inte heller vara billigare att köpa från hyllan, om alternativet funnits, eftersom det kommer tillbaka pengar till svenska staten genom skatteintäkter och sociala avgifter från de i Sverige verksamma företagen. Samt tillbaka till Sverige i form av royalties vid export eftersom utvecklingen sker i landet.


TMS är en undervattensfarkost, UUV, för det nya förändrade säkerhetsläget, ett flexibelt och multi-roll system för samhällssäkerhet, militära och miljö ändamål. TMS är anpassat till internationella krav och utformat för internationella insatser inklusive förmågan att skydda egen personal och egna fartyg. Grundtanken med TMS är att kombinera flera uppgifter/roller som traditionellt utförts av olika system i ett system, jämför Gripenflygplanet som kombinerar jakt, attack och spaningsrollerna. Detta är ett sätt som har visat sig vara ett framgångsrikt koncept för mindre nationer som Sverige. Det ger systemets totala livslängd en betydligt kostnadseffektivare lösning än att som större länder ha flera olika system för att lösa uppgifterna.


Företaget innehar en världsunik kompetens inom området spaning under vatten samt navigering i och förståelse för grunda vatten. Företaget bedriver högteknologiska samarbeten inom undervattensområdet i Sverige med bland andra FOI, universitet, högskolor och med utländska företag och myndigheter.  Intresset för utvecklingsprojektet Torped, Mina, Sensor ökar från andra länder och Sverige har slutit ett samarbetsavtal med Finland om utveckling av TMS. Om utvecklingen av TMS stoppas så förlorar företaget och Sverige framtida exportmöjligheter och det får stora konsekvenser för företaget och dess möjligheter att fortsätta att vidmakthålla svenska marinens undervattenssystem samt i enlighet med OPS konceptet överta ytterligare underhålls- och vidmakthållande uppgifter. Det kommer att innebära slutet på en verksamhet och högteknologisk kompetens som har funnits i Sverige i 100 år.

Sonia Karlsson  


 

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-30 23:53