Sammanhållen arbetsmarknadspolitik!

Motala kommun har stora möjligheter till utveckling både i tätorter och på landsbygden. Här finns kunskaper hos engagerade medborgare och entreprenörer. Våra samlade resurser ger oss ett bra utgångsläge. Tyvärr är läget just nu sådant att framtidstron har fått sig ett knytnävsslag i magen. I vår kommun finns länets högsta arbetslöshet bland ungdomar – nästa 20 procent. Detta för bland annat med sig att vi också slår rekord i psykisk ohälsa bland ungdomar. Under de senaste åren har vi drabbats av att många företag lagt ner sin verksamhet med stor arbetslöshet som följd. Motala befinner sig i en strukturomvandling i företagssektorn. Detta är den stora utmaningen i politiken – att sätta Motala i arbete och ge utrymme för idéer och förslag att gro och ge frukt.

 

För oss socialdemokrater innebär det att vi sätter arbetsmarknadspolitiken i första rummet. Vi har inlett arbetet med att tillsätta en politisk styrgrupp som har tydliga direktiv. För det första att skapa samarbete och samverkan både inom kommunens verksamhet och med aktörer utanför kommunen. Sektorsövergripande arbete bidrar i stor utsträckning till att insatta resurser används effektivare. Då talar vi om både personella resurser och ekonomiska. Samverkan är ett framgångsrikt koncept.

 

Den andra stora uppgiften för styrgruppen är att bidra till att skapa ekonomiska resurser. I första ledet handlar det om att samla ihop de resurser som redan idag används för ändamålet. Möjligen är det så att vi får en aha-upplevelse när vi ser hr mycket det är. I nästa skede måste mer resurser skapas genom kreativa förslag och lösningar. För att hitta lösningar kan styrgruppen ta hjälp av dels forskningen på Universitet men också kunskap som finns i andra kommuner och näringslivsorganisationer. Alla vägar måste prövas i vår önskan att sätta Motala i arbete.

 

Ett första steg och mål är att ingen under 25 år ska behöva söka försörjningsstöd. Ett mål som ställer stora krav på insatser i flera led. Det kräver bl.a bra och sammanhållen vuxenutbildning med ett innehåll som leder till arbete. Det kräver praktikplatser och handledare såväl i företag som i kommunal verksamhet. Det kräver också att kommunen och arbetsförmedlingen ställer sig axel mot axel för att i alla lägen göra de insatser som är bästa för varje person. Då måste vi våga tänka nytt och kanske till och med slakta en och annan ”helig ko”.

 

Ett annat viktigt steg är ett nära samarbete mellan kommunen och näringslivet. Utan framgångsrika företag får vi svårt att sätta Motala i arbete. Just nu planerar vi för att tillsammans med företagen bilda ett näringslivsbolag. Vi vet att den typen av insatser har visat sig framgångsrika i många andra kommuner. Varför skulle det inte vara det hos oss? Företagen behöver utbildade ungdomar att anställa och kommunen vill att ungdomarna ska få arbeta. Självklart ska vi göra detta tillsammans.

 

Den politiska viljan finns på plats och vi vet att företagens vilja också är på plats. Vi vet att motalaborna vill få arbeta, försörja sig själva och därmed också bidra i Motalas utveckling. Nu går vi hand i hand mot en bättre framtid.

 

Camilla Egberth (s)

kommunalråd

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-09 13:57