SOLIDARISKT MOTALA

                      

 

Trygghet, utveckling och hållbar tillväxt i Motala.
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag 2010
med plan för 2011 – 2012.


Samhällets utveckling är beroende av människors tro på framtiden. Motalas utveckling skapas av invånare som ser framåt. För att kunna ha tro på framtiden måste vi tillsammans bygga ett samhälle där trygghet finns i vardagen. För oss är den gemensamma välfärden ett viktigt verktyg i bygget av ett samhälle med trygghet. Därför satsar vi socialdemokrater och vänsterpartister på ett jämställt, rättvist och hållbart samhälle i vårt förslag till budget 2010 för Motala kommun. Här ingår också en plan för 2011 och 2012.

För oss är det livslånga lärandet en hörnsten som skapar trygghet när arbetsmarknaden ständigt förändras. Det ger också oss alla möjlighet att vara delaktiga i ett föränderligt samhälle. Eftersom vi anser att alla medborgare har rätt till ett meningsfullt arbets-, kultur- och friluftsliv är det livslånga lärandet avgörande. För att uppnå detta måste gränser mellan olika huvudmän och organisationer som medborgarna upplever som hinder övervinnas. Vi måste skapa ett Motala där medborgarna kan tillvarata de tjänster och möjligheter som samhället erbjuder utan att fundera över vem som är huvudman.

Att ha ett arbete med lön som går att försörja sig på är grunden för vår trygghet och välfärd. Vi anser att fler ska ha möjlighet till önskad sysselsättningsgrad och ökat inflytande i sitt arbete. Det skapar trygghet och meningsfullhet i arbetssituationen för var och en.

Barn och ungdomar måste få känna trygghet under uppväxten. Det ställer krav på hög kvalitet i förskolan och skolan. Det ställer krav på möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter. Det ställer krav på engagemang från många vuxna som lyssnar på de unga och bidrar till trygghet runt dem.

Att åldras i en meningsfull och harmonisk miljö är en rättighet för våra äldre. Vi vill att de äldre ska känns sig trygga i vardagen och i sitt boende. Det innebär att var och en ska ha möjlighet att påverka sin vardag. För att förverkliga detta måste den kommunala planeringen vara långsiktig. All planering måste ha som mål att underlätta för individen när livet förändras och samhällets stöd behövs för att göra livet så bra som möjligt.

För generationerna som kommer efter oss måste vi minska våra klimatpåverkande utsläpp och hushålla med naturens resurser. Det är nödvändigt att vårt miljöarbete utvecklas. Därför ska omställningen av kommunens verksamhet till förnyelsebara alternativ fortsätta. Vi vill medverka till ökad satsning på klimatvänliga energikällor.


Trygghet i arbetslivet.

Allas rätt till egen försörjning, meningsfull sysselsättning och ett rikt socialt liv är grundläggande mänskliga värden. Alla har rätt att efter bästa förmåga bidra både till sitt eget och till samhällets välstånd och därmed samhällets utveckling. Vi vet alla att arbetslivet förändras. Den ständiga förändring och omvandling som sker på arbetsmarknaden ställer krav på samhällets insatser för att underlätta omställningen till ett nytt arbete. Här spelar det livslånga lärandet en viktig roll. Att kontinuerligt under livets skiften kunna få ny kunskap ger möjligheter för var och en att gå från ett jobb till ett annat. Det kräver en väl utbyggd vuxenutbildning som bl.a. inrymmer möjlighet att införskaffa behörighet till studier på högskolan.

Det är också viktigt att kommunen samarbetar med näringslivet och arbetsmarkandens parter i en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi behöver fler företag i vår kommun.

Vi vill:

- Att kommunen prioriterar åtgärder som underlättar omställning i arbetslivet.
- Skapa goda förutsättningar så att redan etablerade företag kan expandera.
- Underlätta generationsskiftet i mindre företag.
- Ge bättre förutsättningar för mindre företag att etablera sig i kommunen.
- Ta tillvara den kompetens som finns hos kommunens entreprenörer.
- Satsa på en väl utbyggd vuxenutbildning.
- Stimulera fler till eftergymnasiala studier.


Trygghet för barn och ungdomar.

Alla barn och unga ska uppleva skolan som sin arena. Alla måste få känna trygghet i skolan och glädje i att gå dit varje dag. För att skolan ska klara sitt viktiga uppdrag måste där finnas personal med rätt utbildning. Det ger alla barn och ungdomar rätt att utvecklas i sin egen takt efter sina egna förutsättningar. Eftersom också skolverksamheten lever i en föränderlig värld med nya krav och förutsättningar måste den kontinuerligt ställa om sig. För ge verksamheten möjlighet att klara omställning måste kommunen ge goda förutsättningar som bidrar till långsiktiga lösningar.

Vi vill:

- Ge alla barn och ungdomar det stöd de behöver för sin utveckling.
- Ge alla barn rätt till en plats i förskolan.
- Att alla skolor som en naturlig del i undervisningen aktivt arbetar med elevinflytande och demokratifrågor.
- Ge alla elever i gymnasieskolan fri skollunch.
- Skapa en gymnasieskola som är flexibel och motsvara såväl elevernas intressen som arbetsmarknadens behov.
- Skapa möjligheter så att alla barn och ungdomar kan få en aktiv och stimulerande fritid.

Trygg och solidarisk omsorg.

För oss är det självklart att vi tar ansvar för varandra i livets alla skeden. Vi blir gamla eller har  funktionsnedsättningar och behöver stöd och från samhället. Då ska vi gemensamt bidra för att skapa ett värdigt liv för alla. Därför är bl.a väl utbyggd äldreomsorg viktigt. Vi vet att behoven av stöd och hjälp i åldrandet ser olika ut. Metoderna inom vård och omsorg måste därför utvecklas och bli mer flexibla för att möta varierande behov. Jobben måste göras attraktiva och utvecklande så att vi kan rekrytera den personal som är nödvändig för att upprätthålla hög kvalitet i omsorgen om våra äldre. 

Vi vill:

- Inrätta boenden för funktionshindrade som motsvarar behovet.
- Utveckla boenden och socialt stöd som baseras på de äldres behov.
- Stötta de som idag står utanför till följd av missbruk och psykisk ohälsa.

 

Tryggt och uthålligt samhälle.

Precis som vi har ett gemensamt ansvar för varandra har vi också gemensamt ansvar för vår miljö. I arbete med att skapa goda livsvillkor för oss alla är miljöarbete viktigt. Nästa generation har rätt att kräva av oss att vi lämnar över en god miljö. Det innebär att vi aktivt måste arbeta för att minska de miljöförstörande utsläppen. Det uthålliga samhället ställer krav på god hushållning av naturens ändliga resurser.

Vi vill:

- Att nyinköpta fordon ska drivas med förnyelsebara bränslen.
- Att medborgarna ska ha goda möjligheter att nyttja kollektivtrafiken i större utsträckning, både lokalt och regionalt.
- Att alla ungdomar till och med gymnasieåldern ska ha kostnadsfri kollektivtrafik som en skolning i positivt miljötänkande.
- Att Motala Centrum ska utvecklas till en mötesplats för kommunens invånare.
- Att kommunen arbetar för att användningen av klimatvänliga alternativ ökar.
- Att kommunen i samband med upphandling arbetar för att inköp görs i närområdet.

Trygg och hållbar tillväxtpolitik.

Vi är rädda om och vill utveckla välfärden i vår kommun. Motalaborna ska veta att välfärdssystemet fungerar.. Det handlar om bra skola och utbildning, det handlar om trygg omsorg och äldrevård, det handlar om gator och vägar, det handlar om trygga miljöer på allmänna platser. Det handlar också om ett aktivt kulturliv och goda förutsättningar för fritidsliv. Förutsättningen är en tillväxt som är hållbar och som inte påverkar klimatet utan skapar goda förutsättningar för framtida generationer.

Hållbar utveckling och tillväxt innebär att vi måste se alla människor som en resurs oavsett kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund eller funktionshinder. Vi är övertygade om att alla både kan och vill bidra utifrån sina egna förutsättningar.

Vi ser satsningar på Kulturen som en tillväxtfaktor. Det ger på sikt arbetstillfällen. Dessutom betyder kulturen med all dess yttringar livskraft i kommunen. Kulturen skapar ett kreativt klimat där erfarenheter möts och skapar utveckling. Sammantaget ökar attraktionskraften i kommunen för företag, boende och besökare samtidigt som det är en växande näring i utveckling.

Vi vill:

- Skapa möjligheter till feriejobb för kommunens ungdomar. Det skapar inblick i arbetslivet och påverka framtida yrkesval. Detta är särskilt viktigt inom yrken där vi kan se brist på arbetskraft i framtiden.
- Att satsningar görs på besöksnäringen året runt.
- Förstärka biblioteks-, musik- och kulturskoleverksamheten.
- Utveckla samverkan med Motalas kultur- och föreningsliv.
- Skapa möjligheter till kulturella mötesplatser.