Tennisbanorna i Varamon

 

 2006 kom det första klagomålet från närboende till tennisbanorna i Varamon till kommunen. Kommunen är skyldig enligt gällande lagstiftning att utreda och fatta beslut om inkomna klagomål om det anses som störande verksamhet.

 

Efter diskussioner med tennisklubben om bullerdämpande åtgärder, som dessvärre inte ledde till förbättring enligt de klagande, fattade tjänstemännen vid miljö- och hälsoskyddsenheten beslut den 30 april att inte tillåta tennisspel efter kl. 18.00 och ej heller på söndagar/helgdagar.

 

Vid Plan- och miljönämndens sammanträde var ärendet uppe för information efter krav från oppositionen. Vid sammanträdet gavs en tydlig anvisning till handläggande tjänsteman att det förslag till beslut som skulle medföra kraftiga restriktioner av verksamheten skulle undanröjas. Nämnden förordade ett positivt beslut med att medge spel fram till kl. 22.00 och utan begränsningar på helger.

 

Tjänstemännen valde dock att fatta beslut att gå emot en enig nämnd och vidhålla tidigare uppfattning. Noteras ska att tjänstemännen har delegation att fatta beslut.

 

Efter krav från oppositionen kommer nämnden att vid kommande möte behandla frågan om delegationen för att förhoppningsvis säkerställa att beslut som är  principiellt viktiga för Motalas framtida utveckling blir ett politiskt ställningstagande. Man kan inte som förtroendevald i en politisk nämnd gömma sig bakom argumentet att man delegerat ärendet till en tjänsteman, vi har det politiska ansvaret för beslut i en kommun.

 

Min förhoppning är att man från majoriteten i Nystart Motala också inser behovet av att förtydliga delegationsordningen att så principiellt viktiga beslut underställs nämnden för ställningstagande.

 

Ärendet kommer att överklagas till länsstyrelsen och förhoppningsvis kommer man där fram till samma slutsats som nämnden vad avser begränsningar av speltider.

 

Vi har också via en fråga till miljöminister Andreas Carlgren(C) uppmärksammat att lagstiftningen behöver ses över för att tydliggöra vad som är miljöfarlig verksamhet.

 

Johan Andersson

2:e vice ordförande

Plan- och Miljönämnden  

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-06 11:57