Vi vill utveckla länets sjukvård

Vi vill utveckla länets sjukvård

Vi har fått förtroendet att utses till ledande landstingskandidater för Social-demokraterna. Tillsammans med partivänner från andra delar av Östergötland formas inte bara en ny laguppställning, utan också en ny framåtsyftande social-demokratisk landstingspolitik.

Hälso- och sjukvården angår alla. Vi är i kontakt med den i alla delar av livet, själva eller genom anhöriga. Det handlar om liv och död, hälsa och livskvalitet. Det är viktigt att den är säker och tillgänglig och att den ger en jämlik vård av hög kvalitet.

Mycket i vården i Östergötland fungerar väldigt bra. Kunnig och erfaren personal sliter och ger en sjukvård som i många fall är i världsklass. Samtidigt ser vi områden där vården inte fungerar tillräckligt bra, där ambitionerna måste höjas. Det handlar om vården för de äldre, det hälsofrämjande och sjukdomsföre-byggande arbetet, missbruksvården och arbetet med att möta psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Genom att satsa på dessa områden kommer det även att frigöras tid för andra patienter.

För att kunna klara av detta och de många andra utmaningar vi står inför är en stabil och god ekonomi grunden. Det går inte att möta framtiden som den bor-gerliga majoriteten i landstinget gör, genom att ha mångmiljonunderskott i sjuk-vårdsverksamheten. Vi finansierar alla våra förslag inför nästa mandatperiod och i den mån vi inte kan få mer resurser från regeringen är vi beredda att höja landstingsskatten som idag är näst lägst i landet. En sådan ska vara öronmärkt för de ambitionshöjningar vi vill göra. Samtidigt behövs mer stöd för chefer och medarbetare i ekonomiska tuffa tider. Den borgerliga majoriteten har abdikerat från ansvaret för ekonomin. Stora generella besparingar utan politiskt ansvars-tagande är inte aktuella om vi får förtroendet att leda landstinget nästa mandat-period.

Vi vill också utveckla landstingets medarbetarpolitik. Medarbetarna är den vik-tigaste resursen i att skapa en god hälso- och sjukvård. Alla arbetsplatser i landstinget ska vara mönsterarbetsplatser, med en bra arbetsmiljö och en hög grad av delaktighet från alla medarbetare. En allt mer avancerad hälso- och sjukvård ställer också stora krav på kompetensutveckling.

Hälsa och ohälsa ser olika ut mellan såväl befolkningsgrupper som olika delar av vårt län, och inte minst olika bostadsområden i samma kommun. Den viktigaste delen i att bekämpa detta handlar om att motarbeta sociala klyftor, skapa jobb och större ekonomisk jämlikhet. Samtidigt har självklart också vården viktig roll. Vården måste ges likvärdigt för alla medborgare, oavsett bakgrund eller bostads-ort.

Stora och viktiga delar av hälso- och sjukvården ska finnas nära medborgarna. Vi vill ha vårdcentralsverksamhet i alla länets kommuner, och akutsjukhus med ett kvalificerat akut omhändertagande dygnet runt och året runt i våra tre länsdelar. Våra tre sjukhus ska vara nav i den nära sjukvården för sin länsdel, samtidigt som de har ett länsuppdrag för delar av den mer specialiserade vården.

Vi socialdemokrater vill starta ett arbete för att utveckla hälso- och sjukvården och höja ambitionerna. Vi vill starta ett arbete för att göra landstinget till en bättre arbetsgivare. Vi har ett program för framtiden!

Torbjörn Holmqvist, Motala
Madelaine Vilgren, Ödeshög
Ledande kandidater till landstinget

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-03 01:12