Äldre är en resurs i samhället!

Vi lever allt längre och de äldre utgör en mycket viktig resurs för samhället. Vi måste stödja ett hälsosamt åldrande genom att stärka det friska och förebygga ohälsa. När man blir äldre drabbas tyvärr många av ohälsa och sjukdom vilket medför ett ökat behov av vård. Sjukvården är allt för ofta inte organiserad för att möta äldres ökade behov av vård.


Vi socialdemokrater vill att hälso- och sjukvården för de äldre förbättras.

Vi vill införa en äldrehälsovård där sjukvården och den kommunala omsorgen arbetar tillsammans. Där äldre medborgare kan erbjudas hälsoundersökning och få råd och tips om en hälsosammare livsstil.

Vi vill förstärka hemsjukvården för att så långt det är möjligt undvika tröttande besök på akutmottagningen och inläggning på sjukhus. Det måste vara bättre att sjukvårdspersonal med friska ben kommer till patienten än tvärtom. Idag går utvecklingen tyvärr åt fel håll. I Motala har man av ekonomiska skäl dragit in en läkarjourlinje med koppling till hemsjukvården kvällar och helger, trots att fler medicinska bedömningar i hemmet leder till en tryggare situation för de äldre som är i behov av hälso- och sjukvårdens insatser.

Vid de tillfällen när sjukhusvård är nödvändig ska långa väntetider på akut-mottagning undvikas och äldre med komplexa vårdbehov ska ha möjlighet att få ett utifrån behov särskilt och bättre omhändertagande.

En förstärkning av sjukvården för äldre handlar om kraftigt ökade ambitioner. Det kräver både omfattande kompetensutveckling och fler medarbetare i vården för att klara av detta.  Detta går inte att genomföra utan att också utöka resurserna. Vi vill satsa på vården för äldre för att kunna förverkliga ett samhälle där också äldre kan leva ett gott och självständigt liv.

Torbjörn Holmqvist, (S), landstingskandidat

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-03 00:37