Medlemsmöte & Representantskap

Medlemsmöte

På måndag den 12 september klockan 19.00 i Kåkenhus vid Skvallertorget, kommer Socialdemokraterna att genomföra sitt andra medlemsmöte under 2016. Mötets tema är "Norrköpings framtidsutmaningar". Utgångspunkten är den utredning som just nu genomförs på temat och som ska presenteras senare i maj. Representanter från kommunens ekonomi- och styrningskontor kommer redogöra för de utmaningar vi vet att kommunen står inför, vad som sannolikt kommer att inträffa och vad som är möjligt. Därefter följer en öppen diskussion.

Tid medlemsmöte:               Måndagen den 12 september klockan 19.00

Plats:                                      Kåkenhus, Campus Norrköping - Ingång från
                                               Skvallertoget

Representantskap tillika extra årsmöte

Direkt efter och i direkt anslutning till medlemsmötet är det dags för Representantskap tillika extra årsmöte. Alla medlemmar är välkomna att delta även där! Vid det ordinarie årsmötet hade inte förslaget till reviderade stadgar varit utsänt i tid, därför behandlar vi dem vid detta extra årsmöte. Alla medlemmar har närvaro-, förslags- och yttranderätt. Föreningarnas utsedda representanter har rösträtt.

Representantskapet kommer den här gången att behandla följande:

Direkt före medlemsmötet från klockan 17.30 och i direkt anslutning till medlemsmötet är det dags för Representantskap. Alla medlemmar är välkomna att delta även där! Alla medlemmar har närvaro-, förslags- och yttranderätt. Föreningarnas utsedda representanter har rösträtt.

Representantskapet kommer den här gången att behandla följande:

- Val av distriktskongressombud 2016 - 2017

- Motionsbehandling

- Inriktningsbeslut om kommunens budget 2017

 

För handlingar se länkar nedan


Det kommer inte att finnas några upptryckta handlingar tillgängliga. Om man inte själv kan ordna med antingen digitala handlingar eller egen tryckning så var vänlig att kontakta expeditionen så hjälper vi er.

Kallelse
Dagordning
Motioner med styrelsens utlåtanden
Valberedningens förslag till distriktskongressombud 2016-2017

Tid representantskap:                 Måndagen den 12 september klockan 17.30

Plats:                                          Kåkenhus, Campus Norrköping - Ingång från
                                                     Skvallertoget