"Borgerlig kulturattack – ett slag i luften"

"Rödgrön snålhet slår mot kulturen i Nyköping". Så frejdigt lyder de borgerliga ledamöternas i Kultur och fritidsnämnden attack på den styrande rödgröna majoriteten (SN 9/5). Det är en imponerande självgodhet från politiker som sällan eller aldrig under mandatperioden drivit egna frågor i nämnden. Det är inte så att nämndprotokollet vimlar av voteringar och reservationer som visar på en offensiv borgerlig linje i kulturfrågorna. Den borgerliga oppositionen deltar regelbundet i nämndens budgetarbete. Men inte heller här framförs några revolutionerande förslag med egen profil, men av någon intressant självbevarelsedrift reserverar sig nämndens borgerliga ledamöter mot budgetförslaget, utan att presentera ett eget alternativ.

Som ordförande i nämnden ser jag med förväntan fram mot en rad spännande förslag för att lyfta, bredda och fördjupa kulturarbetet i vår kommun. Nu talar jag om nya, med betoning på nya, förslag till förändringar, inte markeringar av förslag och arbete som redan pågår, typ utveckling av Culturum och biblioteket.

Den borgerliga oppositionen har den positiva rollen av att kunna önska och föreslå praktiskt taget vad som helst utan att ta de ekonomiska konsekvenserna av och ansvaret för sina förslag. För att bli tagen på allvar av oss som har den politiska majoriteten och ansvaret för kommunens budget krävs att förslagsställarna talar om var pengarna ska tas för alla glada och lovvärda förslag. I kultur och fritidsnämndens budget finns inga borgerliga reservationer som beskriver hur pengar ska fördelas om: tas från en grupp och ges till en annan.

En intressant fråga dyker självklart upp. Moderaternas föreslagna satsningar på skolan i olika avseenden kostar stora pengar. Är det ur denna satsning som kulturpengarna ska tas, eller finns det för oss andra dolda källor att ösa ur?

Återigen: Jag ser fram mot djärva, kreativa och framtidsinriktade förslag för att stärka kulturen i Nyköping – men tala samtidigt om hur de ska finansieras. Inga svepande gester om att idrotten får stå tillbaka för att kulturen ska få ett lyft.

Verkligheten är inte den som de borgerliga vill påskina: att den rödgröna majoriteten lågprioriterar kulturen. Verkligheten är att vi stärker och satsar inte minst på följande områden under mandatperioden:

· Den utvidgade och fördjupade konstpolicyn

· Den extra miljonsatsningen på konst i vår gemensamma miljö

· Skapandet av Kulturskolan i samarbete med barn- och ungdomsnämnden

· Omfattande samarbete med det nya länsmuseet där Nyköpingskultur lyfts fram

· Stor och bred kultursatsning under Gästabudsåret 2017

Carina Wallin,

ordförande (S), Kultur och fritidsnämnden