Ekonomi 2008

Nykvarn finansierar dagens verksamhet
genom att sälja ut resurserna för framtida generationer

 

Det är inte sparade pengar utan pengar från utförsäljningen av tomträtter och kommunens egendom som majoriteten använder för att finansiera underskottet i driften av verksamheten. Kommunens intäkter av skatter och statliga bidrag räcker inte till att täcka de löpande kostnaderna.

 
I Nykvarn gick verksamheten 2007 med 15,5 miljoners underskott och vi uppnår inte det lagstadgade balanskravet. Det löser majoriteten med upplösning av vår egna ”balansfond” – överskottet som uppstått vid försäljning av kommunens egendom. I handlingarna kallas detta förfarande för ”planerat sparande”. I själva verket är det alltså utförsäljning av kommunens egendom och inte sparande som används för att finansiera underskottet i driften.
 
Det rimmar illa med intentionerna i vad som kan sägas vara god ekonomisk hushållning.
 
”När kommuner säljer sina tillgångar, t ex attraktiva fastigheter eller företag, gör de ofta en vinst. De intäkter som försäljningen ger upphov till är ett engångsbelopp vilket måste beaktas i den finansiella analysen. På sikt är det enbart den eventuella avkastningen på försäljningsbeloppet som man kan tillgodoräkna sig, detta under förutsättning att kommunen haft råd att placera dessa pengar så att de ger en avkastning.”
ur "Kommunen väljer resultatnivå" - SKLs lilla handbok i ekonomi för kommunpolitiker
 
Säljer kommunen tomträtter och sedan placera dem med avkastning så kan räntan  användas till verksamheten i en sund kommunal ekonomi. I Nykvarn används hela beloppet.
 
Den stora intäkten från försäljningen av Telge energi har till stor del använts till att finansiera investeringar utan några som helst avkastningar. En del av medlen kom efter debatt och revisionens synpunkter att avsättas till fond för att täcka pensionsskulden. Försäljning av mark och tomträtter har gett överskott som placerats i ”balansfonden” för att användas till att finansiera driften.
Det saknas långsiktighet i Nykvarns ekonomiska beslut. Vi finansierar dagens verksamhet genom att sälja ut resurserna för framtida generationer.
 
"Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna skall det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt man avser att göra den i 8 kap 5§ kommunallagen föreskrivna regleringen av det negativa resultatet. Om fullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte skall ske, skall upplysning lämnas om detta. Därvid skall skälen till beslutet anges.
 
Upplysning skall också lämnas om hur tidigare räkenskapsårs negativa resultat har reglerats."
LKR 4 kap 4 §
 
Balanskravet är lika självklart som att man i en hushållsbudget inte kan handla för mer pengar än man har. Men en kommun som ändå gör det kan under exceptionella förhållanden välja att inte återställa ett års tillfälliga överdrag mot balanskravet. Det ska då vara av synnerliga skäl.
Endast ett synnerligt skäl anförs till varför Nykvarn inte anses behöva leva upp till balanskravet och inte heller göra någon reglering av det negativa resultatet – förutsättningarna för skolpengssystemet har inte varit helt tydliga under införandeåret!!!
 
Vi är långt ifrån en god ekonomisk hushållning i Nykvarn.
 
Tomas Östlund (s) april 2008
Sidan uppdaterades senast: 2008-05-12 22:40