Socialdemokraternas budgetalternativ 2011

Vi vill inte vänta längre!

2010 är valår och vår förhoppning är att vi efter årets val har en ny regering, en kommunvänlig rödgrön regering, som har insikten om att om den hårda nedrustningen i kommunerna alltid drabbar de som har det sämst i vårt samhälle. En regering som sätter välfärden framför skattesänkningar för dem som redan har. Socialdemokraterna har lovat 12 miljarder till Sveriges kommuner under 2011-2012.

Nykvarns kommuns budgetprocess

Att budgeten i vår kommun fastställs i juni månad för att ge förvaltning möjlighet att göra internbudget under hösten, är inte i en kommun av Nykvarns storlek, en optimal process för politiska initiativ och direktiv.
Vi vet erfarenhetsmässigt att skatteunderlaget justerats vid två tillfällen från februari månad till den 30 november då kommuner i Sverige ska fastställa skattesatsen för nästkommande år och besluta om kommande års budget.
I Nykvarns kommun betyder en miljon kronor stor skillnad, vilket t.ex. 25 fler invånare kan ge i ökade skatteunderlag. Detta ekonomiska utrymme vill vi socialdemokrater vara med och besluta om i kommunens budgetprocess.

Vi socialdemokrater stödjer dock förvaltningens och därmed även majoritetens förslag till budget i många delar men i vårt budgetalternativ tar vi politiska initiativ som innebär att vi inte i nuläget avsätter +2 % i bokslutsdispositionen utan endast +1 %.
I november månad avser vi att justera budgeten efter faktiska förhållanden.
Det innebär att  i vårt budgetalternativ finns ett utrymme på 4.06 mkr som vi vill använda till barn, ungdomar och äldre i vår kommun.

Socialdemokraternas yrkanden

Kommunen ska söka medlemskap i Samordningsförbundet, ett medlemskap som ger kommunen fler och bättre möjligheter att satsa på åtgärder mot ungdomsarbetslösheten och för personer som står långt från arbetsmarknaden 450 tkr
Avsätta pengar till feriearbeten för alla ungdomar mellan 16-18 år som vill ha ett feriearbete ska få det i vår kommun. 400 tkr
Tillfällig uppräkning av Kultur och Fritidsbudgeten p.g.a. Kungabesök 2011 100 tkr
Skolbarnomsorgen måste finnas på varje skola där 10-12 åringar finns. 1 500 tkr
En miljon till skolan för IT utveckling och omställningspengar 1 000 tkr
Återställande av bidrag till studieförbunden – viktiga samarbetspartners för kulturlivet för äldre och unga i vår kommun 300 tkr
Måltiden för äldre på Lugnet och inom hemtjänsten, införa ett lunchalternativ 310 tkr

Vi föreslår dessutom att kommunens ansvar för  NYBO utreds till november månads kommunfullmäktige för att kunna arbetas in i 2011 år budget:

• Kommunens engagemang i Nykvarnsbostäder måste öka – aktiekapitalet höjas,
bättre med ett levande bostadsbolag än ett som avvecklas istället för att utvecklas.


Investeringsbudgeten

Utöver förslagen i majoritetens budget där vi ställer oss tveksamma till investeringspengarna till stationsområdet p.g.a. att kostnader som uppkommer vid en utveckling av Svealandsbanan bör vara en kostnad för Banverket och inte kommunen. Dock kan en viss kostnad vara kommunal och därför anser vi att den budgeterade summan kan ses som ett markeringsbelopp från kommunen.
Vi vill fortsätta satsningen på idrottsplatsen genom att bygga en inbyggd isbana på idrottsplatsen och avsätter 5 mkr år 2011 samt 15 mkr år 2012.
Dessutom anser vi att idrottsplatsen i framtiden bör utökas med en friidrottsanläggning.

Bostadsförsörjningsprogrammet

Vi socialdemokrater ställer oss bakom förvaltningen förslag till bostadsförsörjningsprogram. Vi noterar att Sandtorp i Maskinförarvägens förlängning äntligen finns med även i majoritetens förslag. När området detaljplaneläggs kommer det att inte bara ge en bra placering för nybyggnation utan även goda intäkter till kommunen. Dessa intäkter kan bl.a. användas till satsningen på idrottsplatsen.

För socialdemokraterna
Märtha Dahlberg
gruppledare

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-29 11:22