Våra förslag för ett bättre Nykvarn

Vi vill bygga en solidarisk framtid, där alla får plats och alla behövs. I den socialdemokratiska visionen är Nykvarns kommun en kommun där klyftorna minskar och tryggheten ökar. En kommun där tryggheten går hand i hand med förändring och där utveckling och rättvisa går före otrygghet och egoism. Den socialdemokratiska politiken bygger på arbete åt alla, utvecklar kvaliteten i välfärden och sätter barnen och de äldre främst.

Nykvarns kommun är på många sätt en bra plats att bo och leva i. Men det finns också väldigt mycket som kan bli bättre. Vi tar människors vardagsbekymmer och drömmar på allvar.

Bra uppväxt för barn och unga
Barnen står alltid i centrum när vi socialdemokrater formulerar politiken för framtiden. Alla barn har rätt till ett bra liv och utveckling. Inget barn får diskrimineras. Barnens bästa ska alltid vara vägledande vid alla beslut som berör barn. Vi vill att alla barn ska växa upp under trygga förhållanden. Vi vill att alla barn och ungdomar ska ha möjligheter att påverka sina egna liv och sin närmiljö.

Skolans viktigaste uppdrag är att ge alla barn de kunskaper och färdigheter de behöver för att klara sig i livet. Därför ska skolan ha höga, tydliga mål och positiva förväntningar på alla elever. Men alla elever är olika och lär på olika sätt och i olika takt. Om alla barn ska få samma möjligheter, måste skolans resurser fördelas efter barnens behov. Kommunen ska anpassa förskolan så att alla får plats och satsa på kvaliteten genom en hög personaltäthet och väl utbildad personal.

Fritids- och kulturaktiviteter
Vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla kulturskolan och kommunens stöd till kulturen genom det lokala föreningslivet och studieförbunden. Vi vill öka de kulturella satsningarna i vår kommun för att ge nykvarnsborna möjlighet att både delta och ta del av kultur.

En aktiv fritid med idrotts- och kulturaktiviteter ökar både den sociala kompetensen, språket och möjligheterna att klara sig i skolans kunskaps ämnen. Vi vill ge alla barn och ungdomar tillgång till daglig fysisk aktivitet. Vi vill främja barns kost och hälsa. Kulturskolan ska utvecklas, fler barn och ungdomar ska ges en meningsfull fritid.

Vi vill stimulera idrottsföreningarnas viktiga roll att arbeta långsiktigt med sin fostrande miljö för barn och ungdomar.

Bostadsbyggandet
Vi vill verka för ett omfattande bostadsbyggande för att Nykvarn som en del av Stockholms- regionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas. Upplåtelseformer ska blandas så att hyresrätter med rimliga hyror, bostadsrätter och egnahem finns i kommunen. Vi socialdemokrater vill underlätta för unga människor att få sin första bostad och att det för äldre finns seniorbostäder.

Att bli äldre i Nykvarn
Alla har rätt till en trygg och värdig ålderdom  och ett gott liv på gamla dar.
Äldre ska bemötas med respekt och tilltro. Pensionärer har rätt att själva bestämma om sina liv.

Vi socialdemokrater i Nykvarn vill att kommunen ska erbjuda bra äldreboenden med god service och trygg hemtjänst. Vi vill ha äldreomsorgen och hemtjänsten i vår kommun i kommunal regi.

Vård och omsorg
Sverige är ett bra land, men klyftorna ökar. Vi vill att resurser ska fördelas solidariskt mellan människor i Sverige, mellan olika generationer.

Miljö
Vi vill bevara och utveckla Nykvarn som en kommun med rika möjligheter till fritiluftsliv och rekreation för allmänheten. Yngerns och andra vattens strandskydd ser vi som därför som mycket viktigt.

Vi vill att kommunen engagerar sig i Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) som ger kommuner, företag och andra aktörer goda ekonomiska möjligheter att satsa på klimatvänlig teknik. 
 

Sidan uppdaterades senast: 2011-07-06 11:27