Äldres välbefinnande en viktig byggsten i välfärden.

Äldrepolitik i Nynäshamn
Välfärdspolitiken handlar om ekonomisk trygghet, men också om att rättvist fördela livschanser och ge förutsättningar att välja i livets olika skeden. Alla ska ha rätt till en trygg ålderdom. Alla ska ha rätt till kunskaper och kultur-upplevelser. När man har behov av social omvårdnad och service ska man få den utifrån trygga förutsättningar och i enlighet med sina egna önskemål och behov. De äldre ska själva och genom sina organisationer kunna påverka utformningen av de tjänster samhället erbjuder.Äldre par

Att man nått en hög ålder betyder inte att man tillhör en homogen grupp. Det är därför som vi Socialdemokrater vill satsa på en mängd insatser för att alla Nynäshamnare utifrån sina unika förutsättningar ska kunna leva ett aktivt och rikt liv. Det ska det finnas en variation av boenden att välja mellan så att var och en hittar det boende som passar de egna behoven. Vi har börjat anpassa äldres omvårdnad till den nya situation som börjar avteckna sig. Äldre av idag är friska längre och vill bo i sitt eget boende så länge som möjligt. Först när man inte längre klarar sitt eget boende önskar man stöd av kommunen i form av ett särskilt boende. Det innebär att vi måste stimulera till ett bostadsbyggande där äldre kan bo kvar i sitt hem med goda möjligheter till samhällsservice. En annan viktig åtgärd för att de äldre ska kunna bo hemma är att vidareutveckla stödet till de anhöriga som hjälper och vårdar en närstående. Tanken är att anhöriga som själva vill stå för hela eller delar av omvårdnadsinsatserna för en närstående ska få stöd för att kunna göra det under acceptabla förhållanden, utan att livssituationen och livsvillkoren försämras för berörda personer. Stödet kan handla om att ha en kontaktperson att ringa till för råd, möjlighet till avlastning, dagverksamhet och att delta i cirklar för att få stöd och kunskap.

Våra mål för äldre:
• Äldre ska kunna leva ett aktivt, självständigt liv, ha inflytande i samhället och över sin vardag.
• Äldre ska åldras i trygghet.
• Äldre ska bemötas med respekt samt få de resurser och den vård och omsorg som kan behövas vid sviktande hälsa.
• Vi arbetar med att mobilisera den fulla potentialen hos alla människor - Nynäshamn är en stad för alla åldrar.
• Äldreprogrammet ska följas upp i samarbete med det lokala pensionärsrådet.

Det som är på gång och det vi vill genomföra:

• Seniorbostäder ska byggas
Fram till 2010 ska det tillskapas 150 – 200 seniorbostäder i olika upplåtelseformer spritt över alla kommundelar. Med seniorboende menas att bostaden har hiss, möjligheter till gemensamma aktiviteter och nära till stöd i form av hemtjänst och andra stödinsatser. Vissa seniorboenden ska ha tillgång till sjuksköterskekompetens. Nynäshamnsbostäder kommer de närmaste åren att satsa på att bygga seniorbostäder som hyresrätter. Privata aktörer ska uppmuntras att bygga seniorbostäder som bostadsrätter. Balder ska bevaras och utvecklas som seniorboende.

• Ökad tillgänglighet
En av förutsättningarna för att kunna bo och leva i kommunen är att ha god tillgänglighet till serviceinstanser. Vi kommer att utifrån en analys av tillgängligheten till service, affärer, sjukvård, busshållplatser med mera att satsa på utbyggnad av gång- och cykelbanor i hela kommunen. I detta arbete ingår även att underlätta promenader genom att bland annat säkerställa framkomlighet för dem som använder rollator eller rullstol, och se till att det finns viloplatser i form av parkbänkar på jämna mellanrum mellan hemmet och de platser som man oftast besöker.

• Hälsosamtal och hembesök i förebyggande syfte ska erbjudas alla över 80 år
För att i tid få en möjlighet att diskutera behov av stöd och insatser från samhällets sida kommer kommunens uppsökande verksamhet att utvecklas till förebyggande hälsosamtal och hembesök. Detta ska ske i samverkan med landstinget och Räddningstjänsten. Målet med denna verksamhet är att förebygga problem med funktionsnedsättningar, sjukdom och otrygghet samt informera om möjlighet till kommunala insatser. Information om hur man genom åtgärder i bostaden och genom egna insatser kan förebygga sjukdom eller skada ska också lyftas fram.

• Förebyggande av fallolyckor genom en fixartjänst
Många äldre personer skadas i dag genom fallolyckor i det egna hemmet, detta vill vi försöka förhindra. Genom inrättande av en fixartjänst som kan hjälpa till med praktiska göromål i hemmet kommer antalet fallolyckor att minska. Fixaren ska förutom att utföra olika praktiska uppdrag också genomföra en form av ”skyddsrond” vid besök i hemmet för att minska riskerna för fall. Alla personer i kommunen fyllda 75 år ska kunna få hjälp av fixaren utan kostnad och utan någon form av behovsprövning.

• Mat och samvaro
Måltider och social samvaro är en viktig del av livet. Vi vill skapa möjligheter för människor att avnjuta god mat i varandras sällskap. En av de satsningar som kommer att genomföras under året är en försöksverksamhet där elever på gymnasiets restaurangprogram lagar trerättersluncher ute på våra äldreboenden. En positiv bieffekt av detta är att möten över generationsgränser kan utvecklas. Särskilda träffpunkter tillskapas för att äldre med hemtjänst ska kunna äta minst en måltid per dag i gemenskap.

• Frivillig verksamhet
Redan i dag finns ett 100-tal aktiva personer som på frivillig väg arbetar med att förhöja våra äldre kommuninvånares vardag. De gör en fantastisk insats. Vi vill på olika sätt stötta och uppmärksamma denna typ av insatser och ger inom ramen för kommunens folkhälsopengar stöd till frivilligorganisationer som på olika sätt vill arbeta för våra äldre kommuninvånares trevnad och omväxling i vardagen.

• En god äldreomsorg
Vi fortsätter vår satsning på att utveckla hemtjänsten för att de som vill och kan bo kvar i det egna hemmet ska ha möjlighet att göra det. En väl utvecklad hemtjänst i samverkan med dagverksamhet och korttids boende är några av grundpelarna för den goda omsorgen. Under 2006 – 2007 ska ett samlat korttids boende om tio platser tillskapas i kommunen.

För de äldre med de största behoven av omsorg kan en boendeplats i ett särskilt boende vara den bästa lösningen. Vi ska inom Nynäshamns kommun ha tillräckligt antal platser i särskilt boende för att kunna möta behoven. För att ligga i framkant när det gäller metoder och kvalitet inom äldreomsorgen använder vi oss av Nestor som bedriver verksamhetsnära forskning. Nestor ägs av Nynäshamns kommun tillsammans med flera andra Södertörnskommuner.

• Personalens kompetens ska vidareutvecklas
Personalen är den viktigaste kvalitetsfaktorn i vår verksamhet och under 2006 –2008 kommer all personal inom äldreomsorgen att vidareutbildas inom två områden: Förebyggande av fallskador samt bemötande och omsorg inom demensvården.
Vi kommer även att ta fram en modell för ”kravmärkt yrkesroll”. Tanken är att modellen skall vara klar för hela socialförvaltningen år 2008.

• Förstärkning av äldreomsorgen
Genom den statliga satsningen på plusjobb kommer vi i Nynäshamns kommun att särskilt prioritera äldreomsorgens verksamheter för att ytterligare öka kvaliteten.

Vi Socialdemokrater i Nynäshamn är övertygade om att summan av ovanstående insatser ger goda förutsättningar för ett tryggt och hälsosamt åldrande i Nynäshamn och därmed möjliggör ett längre liv och en bättre hälsa för alla Nynäshamnare.

Vi har en stark tro på Nynäshamn och framtiden!