Barn och ungdomspolitik

Alla barn ska kunna växa upp i trygghet, utvecklas och förverkliga sina drömmar. Vi vill sätta barns rättigheter högst på agendan. Ytterst handlar det om dig och om mig, det handlar om oss och det vi bygger gemensamt, det handlar om solidaritet. Barn har rätt att vara barn, och barn har rätt till sin barndom. Varje barn som far illa är ett misslyckande, inte bara för den enskilda familjen utan för hela samhället. Alla har rätt till utbildning av hög kvalitet. Skolsystemet ska därför erbjuda likvärdig utbildning, oberoende av bostadsort och inkomstförhållanden. Detta förutsätter en samhällelig utbildningsorganisation öppen för alla med gemensam, kostnadsfri undervisning i grundskola, gymnasieskola och högskola.

Varje barn som lämnar skolan ska göra det med fullgoda kunskaper, tro på sin egen förmåga och lust att lära. Det finns skolor där barn far illa och där barn inte får möjlighet att lära i lugn och ro. Det kan handla om mobbing eller bristande ordning. Det kan vi aldrig acceptera. Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg skolgång.

Undervisningen ska på alla stadier vara upplagd så att den främjar självständigt tänkande, samarbetsförmåga och grundlägger en demokratisk livssyn.
Vi vill se en sammanhållen skola som är en mötesplats för barn från olika sociala miljöer och kulturer. Alla barn är inte lika och alla skolor har inte samma villkor. Vi vill göra särskilda satsningar för att lyfta skolor med de sämsta resultaten. Resurserna ska fördelas efter behov, vi får aldrig acceptera att någon elev går igenom skolan utan att ha fått möjlighet att tillgodogöra sig tillräckliga kunskaper. Kunskapssamhället ska vara för alla, inte bara för några. Betyg ska vara lika mycket värda oavsett vilken skola man går i. Det har visat sig att pojkar generellt sett presterar sämre i skolan än flickor. Detta är ett stort problem inför framtiden, något som vi Socialdemokrater inte kan acceptera.

Allt fler skolor tar ut avgifter för exempelvis studieresor och kulturevenemang. Vi kommer aldrig att acceptera att barns utbildning blir en fråga om föräldrarnas inkomster. Vi vill ha en avgiftsfri skola och avgiftsfria skolmåltider i gymnasiet.

Vi vet att ungdomar är olika, liksom deras förutsättningar. Men ungdomar har ändå flera gemensamma intressen eftersom de genomgår den stora omställningen från ungdom till vuxen. De söker arbete eller vidareutbildningsmöjligheter. De flyttar hemifrån och bildar så småningom familj. De tar mer och mer ansvar för sin egen ekonomi. Och för att stärka och trygga denna process behöver ungdomar verklig tillgång till makt och välfärd. Den socialdemokratiska ungdomspolitikens syfte är att hela tiden beakta ungdomsperspektivet i alla politiska frågor som kan påverka ungdomar. Många unga har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Det föder ett utanförskap som vi inte kan acceptera. Allra mest utsatta är de som inte har avslutat grundskola och gymnasium. Ingen ung människa ska behöva gå utan arbete eller utbildning, alla ska ges möjlighet till egen försörjning. Kampen för att ungdomar ska få jobb, utbildning och bostad är viktig för oss socialdemokrater.

Några av våra satsningar hittills:
• De statliga Hallengrenmedlen har använts, i samarbete med förskolorna, för att öka personaltätheten i förskolan. Att bli sedd är viktigt för alla barn men särskilt viktigt för de barn som inte känner sig trygga hemma. För dem kan tryggheten finnas i personalen i förskolan, eller skolan.

• Vi har öppnat en förskola i Segersäng.

• Språket är nyckeln till all annan kunskap. Vi har byggt en ny förskola i Ösmo, med en språkpedagogisk avdelning för barn med talsvårigheter.

• Vi har höjt kvaliteten på maten i förskolan och skolan, minskat söta drycker och onyttiga mellanmål och istället ökat mängden frukt och grönt. Genom att vi har samlat förskolornas och skolornas måltidsverksamhet i en gemensam kostenhet har vi ökat kvaliteten och ytterligare effektiviserat verksamheten.

• Vi har lyft fram vuxnas ansvar för barn och ungdomars drogvanor bland annat genom att anordna föräldracirklar, aktiviteter i samband med Valborg och aktiviteter gentemot handeln.

• Ett aktivt arbete pågår för att minska antalet barnplaceringar och att skapa bättre lösningar på hemmaplan.

• De statliga Wärnersonmedlen har använts för att öka personaltätheten i skolan.

• Vi har utbildat två pedagoger i jämställdhet, för att öka jämställdheten i förskolan och skolan.

• För att ta reda på om skattemedlen utnyttjas på bästa sätt har vi initierat en genomlysning av skolans verksamhet.

• För de ungdomar som bor i kommunen satsar vi på att bygga om ”gamla Agessa” till ett allaktivitets hus. Ombyggnaden har påbörjats i samarbete med Gymnasiets byggprogram som sköter stora delar av byggandet. Det nya allaktivitets huset utvecklas och förbättras i samverkan med föreningslivet, näringslivet och ungdomarna själva.

• Den nya fritidsgården i Sorunda är nu färdigbyggd och har tagits i bruk. Fritidsgården i Sorunda ska finna sin form och ungdomarnas egna initiativ ska uppmuntras.

• Ett ungdomsfullmäktige har startats där ungdomarna själva utifrån demokratiska spelregler kan utveckla ungdomsfrågorna inom kommunen.

• Särskild satsning för att snabbt få ut ungdomar som går på försörjningsstöd i arbete.

Våra satsningar framåt:
• Vi vill förebygga problem hos våra unga genom att göra investeringar i ett tidigt skede.

• Vi satsar på ökad kvalitet och mindre barngrupper i förskolan genom fler förskolelärare, barnskötare och annan personal.

• Vi ska öka satsningen på kultur- och föreningslivet. En aktiv fritid med idrotts- och kulturaktiviteter ökar både den sociala kompetensen, språket och möjligheterna att klara sig i skolans alla ämnen.

• Kulturskolan ska vara öppen för alla genom låga avgifter, och utvecklas ytterligare genom att tillföra dans och bild.

• Förskolor och skolor ska öppnas för kultur i ännu större utsträckning och det får inte kosta något för föräldrarna.

• Vi vill rikta extra medel för gemensamma friluftsdagar i skolan.

• Vi kommer att göra särskilda satsningar för att komma till rätta med de skillnader i kvalitet som finns mellan skolorna i kommunen.

• Vi ska bygga ut gång- och cykelvägnätet så våra barn får en trygg och säker skolväg. Det ska även vara möjligt att på ett säkert sätt ta sig till kommunens idrottsanläggningar. 

• Gymnasieskolans kvalitet ska öka genom ett utökat samarbete med näringsliv och högskola.

• Vi vill profilera Gymnasieskolan genom särskilda satsningar på idrott och teknik.

• Elevinflytandet ska öka. Övergripande mål för socialdemokratin är dels att ungdomar ska ha inflytande i samhället och dels att välfärden ska omfatta ungas behov. Barn och ungdomar ska uppleva att deras åsikt betyder något. 

• Vi vill även öka föräldrarnas reella inflytande både i förskolan och skolan.

• Satsningen på ungdomsfullmäktige fortsätter.

• Bra bostäder till rimliga priser för ungdomar. 

Vi har en stark tro på Nynäshamn och framtiden!

Sidan uppdaterades senast: 2006-09-08 22:36