Folkhälsopolitik

För ett längre liv och en bättre hälsa: Nynäshamn – en kommun för alla åldrar.

En god hälsa är en förutsättning för att var och en av oss ska kunna utvecklas. Dessutom är en god folkhälsa en förutsättning för att samhället ska fungera bra. Socialdemokraterna anser att alla har rätt till en god hälsa, vilket innebär att hälsan ska vara jämt fördelad bland befolkningen. De politiska besluten och samhällsutvecklingen har stor betydelse för folkhälsan.

Forskning visar att långsiktigt hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete är ekonomiskt lönsamt. Vi Socialdemokrater investerar i framtiden genom att satsa på folkhälsa. Vi anser att ett systematiskt, målinriktat och långsiktigt folkhälsoarbete är den bästa investeringen för en god ekonomi.

Vi Socialdemokrater vill minska totalkonsumtionen av alkohol och förebygga drogmissbruk. Vi vill fortsätta att arbeta brett för att minska tobakskonsumtionen. Det drogförebyggande arbetet är i allra högsta grad brottsförebyggande då de flesta som introduceras i brottslighet är drogpåverkade.

Vår folkhälsosatsning i Nynäshamns kommun är den största samlade satsningen som någon kommun någonsin gjort. Vi satsar 33 miljoner kronor under tre år för att förbättra kommuninvånarnas hälsa. De största satsningarna riktar sig mot barn och unga. Satsningen omfattar dock hela befolkningen och sker på en bred front. För att arbetet ska vara effektivt har vi utvecklat samarbete med många olika aktörer: landstinget, näringslivet, föreningarna, kyrkan och frivillig organisationer är några exempel. Vi arbetar även för att skapa en folkopinion för folkhälsa. Genom att ge våra barn och unga en tro på framtiden och ta vara på medborgarnas engagemang kan vi tillsammans skapa ett bättre samhälle.

Mål:
 Kommunens kostnader för barn- och ungdomsplaceringar ska halveras under en treårs period.
 Antalet aborter hos kvinnor under 19 år ska minska med minst 30 procent inom tre år.
 Antal höftledsfrakturer hos äldre ska minska med minst 30 procent inom tre år.
 Andel barn med övervikt respektive fetma ska halveras inom tre år.
 Inga barn och ungdomar ska röka eller bruka alkohol.
 Öka tillgängligheten i offentliga miljöer.

Kulturens och föreningarnas betydelse för folkhälsan
Kultur och föreningsliv är en av våra viktigaste drivkrafter för den enskilda individen men också för samhällsutvecklingen i stort. Kulturen och föreningarna har en viktig demokratisk uppgift, här finns möjlighet för människan att växa, utrycka sig och mötas. Kultur och föreningsliv ger livskvalitet och är ett kitt som svetsar samman människor från olika generationer och länder. Vi vill att det ska märkas i kultur- och föreningslivet att Nynäshamns kommun består av människor som har sin bakgrund över hela världen, med många språk, traditioner och kulturer. Kulturen och föreningslivet har kraft att hålla samman och öppna hembygden och är därför viktig för regional utveckling och tillväxt. Kultur och föreningsliv kräver engagemang och att vi tänker och tar ställning. Kultur åt alla är ett klassiskt socialdemokratiskt mål. Klass, kön, etnicitet eller funktionshinder ska inte få hindra människor från att uppleva eller själva utöva kultur och föreningsliv. Grunden för detta är en stark offentligt finansierad kultur- och föreningssektor.

Vad vi har gjort hittills:
 Startat medborgardialoger för att tillvarata medborgarnas engagemang i olika frågor.

 Ett aktivt arbete pågår för att minska antalet barnplaceringar och att skapa bättre lösningar på hemmaplan. 

 Lätt tillgängliga motionsrundor i alla kommundelar i samarbete med föreningslivet, där föreningslivet kommer att få uppemot en miljon kronor.

 Rökavvänjningspreparat till subventionerade priser, sponsrade av ett läkemedelsföretag.

 Försäljning av Hjärt- och lungfondens receptbok ”Alla hjärtans recept”.

 Viktklubb i samarbete med Aftonbladet.

 Avsatt medel till organisationer och föreningar som bedriver folkhälsoarbete.

 På börjat arbetet med att bygga ut gång- och cykelvägnätet i alla kommundelar.

 Vi har lyft fram vuxnas ansvar för barn och ungdomars drogvanor bland annat genom att anordna föräldracirklar, aktiviteter i samband med Valborg och aktiviteter gentemot handeln.

 På börjat arbetet med att ta fram ett alkohol- och drogförebyggande program.

 Höja kvaliteten på maten i förskolan och skolan. Att minska söta drycker och onyttiga mellanmål och istället öka mängden frukt och grönt. Genom att vi har samlat förskolornas och skolornas måltidsverksamhet i en gemensam kostenhet har vi ökat kvaliteten och ytterligare effektiviserat verksamheten.

 Utbildning av personal inom äldreomsorgen i fallprevention.

 Inrättat en fixartjänst som gör det möjligt för äldre att få hjälp med till exempel byte av gardiner och glödlampor för att minska fallolyckorna.  

Vad vi vill genomföra:
 Satsa på kosten i äldreomsorgen både när det gäller matens kvalitet och möjlighet att avnjuta måltiden i ett socialt sammanhang.

 Familjecentral i alla kommundelar.

 Ta fram ett alkohol- och drogförebyggande program.


 Främja mötesplatser och stimulera sociala nätverk. Samlingslokaler ska finnas och vara lättillgängliga.

 Motverka ensamhet bland äldre genom att skapa seniorboende som en mötesplats men även för att kunna få viss samhällsservice.

 Vi vill även genomföra förebyggande hembesök hos våra äldre kommuninvånare för att tidigt upptäcka behovet av hjälp- och stödinsatser.

 Kulturskolan ska vara öppen för alla genom låga avgifter, och utvecklas ytterligare genom att tillföra dans och bild.

 Förskolor och skolor ska öppnas för kultur i ännu större utsträckning.

 Öka stödet till föreningslivet och kulturen.


Vi har en stark tro på Nynäshamn och framtiden! 

Sidan uppdaterades senast: 2006-09-08 22:40