S tar upp frågan om tullen i skatteutskottet

Socialdemokraterna begär att Skatteutskottet tar initiativ till extra pengar i tilläggsbudgeten så att Tullverket kan fullfölja sitt uppdrag att kontrollera varuflödet, säkerställa konkurrensneutral handel och bidra till ett säkert samhälle. Socialdemokraterna skriver att det borde råda en
bred politisk enighet kring behovet av ett gränsskydd och en brottsbekämpning kopplad till detta, inte minst mot narkotika.

Skatteutskottet har inte informerats om Tullverkets planer på drastiska förändringar av verksamheten och därför kom förslagen i Tullverkets rapport som en överraskning. Socialdemokraterna tycker inte att det är rimligt att Tullverket under år 2008 reduceras med 284 personer dvs.13 procent av verkets totala antal anställd. Det är inte heller rimligt att Norrland och ostkusten i princip förlorar sin tullverksamhet samt att flera viktiga färje- och lufthamnar överges, menar de.

- Ett positivt besked borde kunna ges av finansministern redan i samband med interpellationsdebatterna kring nedskärningarna av Tullverket tisdagen den 11 mars, säger Skatteutskottets vice ordförande Lars Johansson (s) i en kommentar. Dessutom visar detta att vi socialdemokrater tänkte rätt i höstas, då vi lade mer pengar i vårt budgetalternativ på Tullverket än regeringen, som alltså tänkte fel eller som inte tillräckligt satt sig in i Tullverkets ekonomiska situation.

2008-02-25 00:08