Infrastrukturpolitik - länken till framtiden

En stor grupp av kommunens invånare pendlar dagligen till och från sina arbetsplatser. Detta pendlande med dagens förutsättningar skapar stress. Vi kommer därför att fortsätta kampen för bättre kommunikationer. Pendeltågen måste komma och gå i tid oavsett årstid.

Vi samarbetar med Socialdemokraterna i Stockholms län för att skapa en regionalpolitik som på ett naturligt sätt binder samman Stockholmsregionen. Vår mening är att en balanserad regional utveckling dämpar den överhettning av storstädernas arbets- och bostadsmarknad, som bidrar till sociala problem. Vi menar också att det krävs särskilda åtgärder inom storstadsregionerna. Arbetsplatser ska vara jämt fördelade inom regionen och för dem som pendlar skall det finnas ett smidigt transportsystem, med en väl utbyggd kollektivtrafik som bas.

Trafikpolitiken utformas så att medborgare och näringsliv kan erbjudas en tillfredställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning utifrån så kostnadseffektiva lösningar som möjligt. Miljökonsekvensutredningar ska föregå beslut och investeringar inom trafiksektorn. Trafikpolitiken ska stimulera en miljövänlig kollektivtrafik och godstrafik. Miljökrav ska ställas även på privata fordon och på flygtrafiken. Detta kräver en långsiktig planering när det gäller trafikapparatens lokalisering, dimensionering och markbehov. I detta arbete är Nynäshamns Socialdemokrater mycket aktiva. Den kommunala organisationen ska vara konstruerad så att invånarna i storstadsregionens olika delar kan påverka utvecklingen av det egna området.

Följande har genomförts eller är under genomförande :

• Väg 73: s första spadtag togs under år 2005. För alla som färdas och /eller kämpat för den nya vägen är det mycket tydligt att arbetet har påbörjats. Skogen har avverkats, viadukterna har börjat byggas och byggvägar leder in i skogspartierna där vägen ska skrida fram. Väg 73 ska vara en fyrfilig väg med planskilda korsningar hela vägen fram till  nya infartsleden.

• Vi arbetar för en upprustning av väg 225 samt att Södertörnsleden börjar byggas. Södertörnsleden kommer att bli ett attraktivt alternativ till väg 225 när det gäller tunga lastbilstransporter.

• Pendeltåget måste gå och komma fram i tid. Utbyggnad av Nynäsbanan påbörjas redan i år med en satsning på 350 miljoner. Dessa satsningar kommer att korta restiden något, men framförallt säkerställa pålitligheten. Direktbussar trafikerar sträckan Nynäshamn – Stockholm under rusningstrafik.

• Vattenfrågan för Nynäshamn kommer att lösas genom samarbetet med Stockholm Vatten AB. Denna investering möjliggör ett långsiktigt hållbart byggande i kommunen. Vi kommer att kunna attrahera nya företag till Nynäshamn och bygga bostäder för fler invånare.

• Bredband till alla är en viktig fråga när det gäller kommunens utveckling. Både för etablerade företag och kommuninvånare, men även för att kommunen ska fortsätta att expandera. Därför har vi Socialdemokrater avsatt resurser och drivit på denna utbyggnad så att hela kommunen har tillgång till bredband.

• För att göra det möjligt för människor att cykla och gå satsar vi på cykel och gångvägar i alla kommundelar. Vi ser det som väldigt viktigt att på ett enkelt och trevligt sätt bygga samman våra kommundelar med en infrastruktur som stödjer folkhälsoarbetet. Vi vill att våra barn och ungdomar ska ha en trygg och säker skolväg, samt att de ska kunna ta sig till våra idrottsanläggningar till fots eller på cykel.

Inför framtiden satsar vi socialdemokrater på:

• Att följa upp de påbörjade satsningarna så att de genomförs tillfullo både av kommunen och externa parter. Väg 73 är en fyrfilig väg.

• Stockholm Nynäshamns hamn i Norvik kommer att börja byggas år 2007. Hamnen kommer genom de nya arbetstillfällen som skapas att vara en stark tillväxtmotor för Nynäshamn och Södertörn. Den nya hamnen blir inte en hamn bara för Stockholm och Nynäshamn utan för hela regionen. Östersjön behöver en hamn som kan ta emot gods och containrar nära Stockholm. Inseglingstiden kortas med fyra timmar när Norvik har tagits i bruk. Behov av transporter från Göteborg till Stockholm på landsväg minskas vilket gynnar vår gemensamma miljö.

• Dubbelspår ska finnas på hela sträckan mellan Nynäshamn – Västerhaninge. Den skall ha kapacitet för godstrafik och persontrafik.

• Förbättrad trafiksäkerhet på väg 225 för den trafik som även i fortsättningen väljer detta alternativ.

• Södertörnsleden mellan Haninge – Huddinge – Europaväg 4 har nu förutsättningar att genomföras. Södertörnsleden ska bli det alternativ som den tunga trafiken väljer för att nå E4: an. När väg 73 blivit motorväg så bjuds man på en snabb och rak väg till Haninge för att ta Södertörnsleden väster ut direkt till E4: an.

Vi har en stark tro på Nynäshamn och framtiden! 

Sidan uppdaterades senast: 2006-09-08 22:31