Jämställdhetspolitik


Socialdemokratin vill förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män som ett uttryck för allas lika värde. Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det innebär bland annat att ha ett arbete, som ger sådan lön att var och en kan svara för sin egen försörjning livet igenom.

Inom alla samhällsklasser är kvinnors villkor olika männens, den genomsnittliga inkomsten lägre och ansvaret för hem och barn större. Denna ordning begränsar kvinnors livsval och utvecklingsmöjligheter, men den låser också männen i rollförväntningar som begränsar deras personliga utvecklingsmöjligheter. Att bryta det tänkande, som hänvisar till biologiska olikheter för att motivera sociala skillnader mellan könen, är att vidga utvecklingsmöjligheterna för både män och kvinnor. Det skapar ett annat och i djupaste mening ett mer mänskligt samhälle, med lika rätt och lika ansvar för kvinnor och män, i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Med denna grundsyn är socialdemokratin ett feministiskt parti.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Framgången bygger på väl utbyggda trygghetsförsäkringar, en flexibel och generös föräldraförsäkring och en väl utvecklad barn- och äldreomsorg. Ändå är vi inte jämställda, det finns mycket kvar att göra. Kvinnor utsätts för våld av män. Kvinnor får sämre tillgång till vård än män. Kvinnors ohälsotal är högre än mäns och det finns fortfarande osakliga löneskillnader. Det behövs också fler kvinnor i styrelserummen, som chefer och på andra maktpositioner. Makten måste delas mellan alla människor, mellan kvinnor och män. Det är en viktig demokratisk fråga. De klyftor som är kvar vill vi överbrygga. Tillsammans vill, kan och ska vi skapa en rättvis arbetsmarknad och ett jämställt samhälle.

Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att unga tjejer och killar svälter sig själva till döds eller skär sönder sina armar. Varje flicka och pojke måste få känna sitt människovärde och bli respekterad av omgivningen. Ingen ska behöva känna sig kränkt av sexualiserad reklam eller av att bli kallad för könsord. Tillsammans har vi ett ansvar att skapa ett samhälle byggt på respekt.

Förskolan och skolan har ett stort ansvar för att motverka traditionella könsmönster och könsroller. De ska ge utrymme för barn och ungdomar att pröva och utveckla förmåga och intresse oberoende av könstillhörighet. Genusforskningen visar att ungdomar gör sitt val till gymnasiet utifrån sin könstillhörighet och inte utifrån talang och intresse. I förlängningen innebär detta att arbetsmarknaden blir starkt könssegregerad. Det är ett slöseri med resurser, då rätt person inte hamnar på rätt plats. Detta kommer även att försvåra den förestående struktur- och yrkesomvandlingen. Jämställdhetsarbetet i förskola och skola får inte sträcka sig till en temadag/temavecka per år, det måste genomsyra den dagliga verksamheten. Skolledarna har en viktig roll i att jämställdhetsarbetet bedrivs effektivt.

Socialdemokratin vill arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor genom opinionsbildning, utbildning och politiska förändringar inom alla samhällsområden.Arbetet för jämställdhet ska gå hand i hand med utjämningen av orättvisor mellan olika grupper i samhället; det är ett uttryck för socialdemokratins strävan att bygga ett jämlikt och solidariskt samhälle.

Några av våra satsningar hittills:
• Vi har utbildat pedagoger i jämställdhet som arbetar som resurspersoner för att utveckla jämställdhetsarbetet i förskola/skola.

• Rektorer har utbildats i jämställdhet.

• Vi håller på att införa rätt till heltid och möjlighet till deltid i alla kommunensverksamheter. Detta gynnar framförallt de kvinnor som ofrivilligt arbetar deltid.

Våra satsningar framåt:
• Vi ska ta tillvara timavlönades vilja att genom tillsvidareanställning få en starkare knytning till kommunen.

• Vi ska arbeta för att öka medvetenheten i alla våra verksamheter när det gäller jämställdhet.

• Vi vill lyfta fram mäns ansvar för ökad jämställdhet. Jämställdhet är ingen ”kvinnofråga”. Det handlar om både kvinnor och män, om våra roller i arbetslivet, i skolan och på fritiden.

• Vi ska arbeta aktivt med att höja pojkarnas resultat i skolan.

• Vi vill utveckla och uppvärdera framtidsjobben inom barn- och äldreomsorg.

• Vi vill arbeta för att förebygga mäns våld mot kvinnor samt ge våldsutsatta kvinnor och barn ett bättre och mer professionellt stöd.

• Ytterligare utveckla och förstärka anhörigstödet till de kvinnor som vårdar sina män i hemmet.

• Vi vill bekämpa prostitution och handel med kvinnor och barn.

• Vi vill bekämpa sexualiseringen av det offentliga rummet.

• Vi vill fortsätta arbeta med att integrera ett jämställdhetsperspektiv inom alla politikerområden. 


 

Sidan uppdaterades senast: 2006-09-08 22:43