Kommunalt handlingsprogram

Nynäshamn - en kommun för alla åldrar
Nynäshamns kommun är en fantastisk kommun att leva och verka i. Vår vackert belägna kommun präglas av mångfald och variation, detta som ett resultat av kommundelarnas olika historia och förutsättningar. Havet, skogen och den odlade jorden är alltid nära samtidigt som hela Stockholms läns utbud av arbete, mötesplatser och upplevelser finns i vår närhet. Vi kommer att göra allt vi kan för att kommunen ska fortsätta att tilltala de som idag bor och vistas i vår kommun, men vi vill också att fler väljer att bosätta sig och verka bland oss. För att uppnå detta måste vi investera oss in i framtiden.

 

 
Stressade människor mår inte bra och hinner mindre. En stor grupp av kommunens invånare pendlar dagligen till och från sina arbetsplatser. Detta pendlande med dagens förutsätt-ningar skapar stress. Tillsammans måste vi verka för att människors känsla av välbefinnande ökar. Vi kommer därför att fortsätta kampen för bättre kommunikationer. Samtidigt vill vi inte att Nynäshamn utvecklas till en sovstad, därför måste vi både lyfta fram våra konkurrensfördelar och arbeta aktivt för fler företagsetableringar.

Genom en ansvarsfull ekonomisk politik i riket, landstinget och kommunen finns det nu goda förutsättningar för satsningar och investeringar, istället för nedskärningar. Arbete åt alla, förbättringar i vår gemensamma välfärd, i stället för skattesänkningar, och en hållbar utveckling är våra ledstjärnor den kommande mandatperioden. I Nynäshamns kommun satsar vi Socialdemokrater på framtiden genom ett långsiktigt hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete. Vi anser att ett systematiskt, målinriktat och långsiktigt folkhälsoarbete ger en god ekonomi för framtiden.

 

Arbete åt alla
Arbete är en förutsättning för individens frihet och välbefinnande, vi kommer aldrig att bli nöjda förrän alla som vill och kan arbeta också har ett arbete. Vi vill motverka diskriminering och könsuppdelning, stärka arbetstagarnas ställning i arbetslivet samt öka den enskildes valfrihet. Vi vill göra insatser för de grupper som behöver särskilt stöd på arbetsmarknaden. Vi accepterar inte att man ser på de unga som andra klassens arbetare. För att uppnå detta krävs att vi investerar för framtiden. Vi tror inte att otrygga anställningar och försämrade ekonomiska villkor vid arbetslöshet och sjukdom kommer att leda till fler jobb. Tvärtom vet vi att det skapar stress och ohälsa. Vi är övertygade om att trygga människor vågar mer och bejakar förändring.

God tillväxt, en väl fungerande infrastruktur, trygga, välutbildade och förändringsbenägna arbetstagare samt en aktiv arbetsmarknadspolitik, kommer att leda till minskad arbetslöshet. Vi vill även göra det möjligt att vara förälder och samtidigt satsa på sitt arbete. En viktig förutsättning är att kunna försörja sig på sitt arbete.Vi kommer därför att arbeta för att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för alla kommunanställda.
Utbildning är en investering för framtiden. Vi vill att alla barn ska ha tillgång till en bra skola, men förutsättningar är olika och kräver olika resurser.

 

 Välfärden stärker möjligheterna för tillväxt när fler får god utbildning och fler kan höja sin kompetens. Alla barn ska ha en individuell utvecklingsplan som följer barnet genom skolåren. Inget barn eller förälder ska vara okunnigt om var barnet befinner sig i förhållande till målen. Hjälp och stöd ska sättas in tidigt. Vi ska ha de bästa lärarna och då måste de ha de bästa förutsättningarna.
 

Vår gymnasieskola ska erbjuda en utbildning av hög kvalitet med ett programutbud som eleverna efterfrågar. Genom ett nära samarbete med kommunen och

näringslivet höjs kvaliteten på gymnasieskolan. De olika programmen ska vidga elevernas allmänna kunskaper så att eleverna ges förutsättningar att efter avslutad gymnasieskola välja mellan fortsatta studier och förvärvsarbete.

Det ska aldrig vara för sent att investera i nya kunskaper. Vi vill ha en väl fungerande och modern kommunal vuxen-utbildning. Navet för detta är Nynäshamns Kompetens Centrum (NKC). Bredden tillgodoses tillsammans med bildningsförbunden, och spetsen tillgodoses genom våra Kvalificerade yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet. Högskolestudier ska erbjudas på distans i en modern IT-miljö. 

Alla ska med
Vi vill att Nynäshamn ska präglas av mångfald, jämlika livsvillkor och en trygg och bra livsmiljö för alla. Vi tror att människor utvecklas av att träffa människor från annan bakgrund än den man själv kommer ifrån. Myter och fördomar skapar rädsla och otrygghet, därför kommer vi alltid att kämpa mot segregation och utanförskap. Vi Socialdemokrater tror på människans lika värde och ett solidariskt samhälle. Samarbete mellan samhällets alla aktörer är en förutsättning för att människor inte ska hamna mellan stolarna. Kommunen, primärvården, försäkringskassa, socialtjänst och arbetsförmedling ska ge service av hög kvalitet.

Vi vill fortsätta investera för framtiden genom en aktiv bostadspolitik. Marknaden klarar inte av att tillgodose allas behov och då måste samhället ta sitt ansvar.

Genom politiska beslut vill vi ta ansvar för att kommunen utvecklas långsiktigt och ekologiskt hållbart, att segregation motverkas och att det byggs bostäder som passar alla plånböcker och alla åldrar.
Förskolan ska präglas av hög pedagogisk kvalitet och trygga barn. Personalen ska ha förutsättningar och tid för både planering, utvärdering och kompetensutveckling.
Våra äldre ska känna sig trygga och behövda. Det skall finnas en variation av boenden att välja mellan så att var och en hittar det boende som passar de egna behoven. Genom en aktiv och förebyggande politik ska de äldres hälsa och livsvillkor förbättras.

 
 
Ett rikt kulturutbud och goda möjligheter för föreningars verksamheter är betydelsefullt för kommuninvånarnas välbefinnande.

 

Hållbar utveckling
Vi vill ta ansvar för kommande generationer genom att göra medvetna investeringar idag, insatser som våra barn och barnbarn kommer att tacka oss för imorgon.

Vi vill fortsätta att investera i kommuninvånarnas goda hälsoutveckling, eftersom en god hälsa är den bästa förutsättningen för ett bra liv.

Vi vill lyfta fram det sociala arbetets roll för ett tryggt och hållbart samhälle. .

  

Genom att göra tidiga investeringar i att hjälpa utsatta människor, blir samhället tryggare och bättre för alla.

Miljö- och hälsoproblem känner inga kommungränser och därför är det viktigt att kunna se investeringar i ett globalt perspektiv. Sverige är världsledande när det gäller miljöteknik och utveckling mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ska gå i täten för omställningen till ett hållbart samhälle

 

 

 


 

 

Sidan uppdaterades senast: 2006-09-08 23:30