Höjning av elevpengen

I samband med att kommunfullmäktige fastslog budgeten för 2008 fick barn- och utbildningsnämnden uppdraget att höja kvaliteten i våra grundskolor och fick därtill ytterligare 3 miljoner kronor för satsningar i åk 8-9, utöver de 3 miljoner på utökad undervisningstid i åk 1-3 som beslutades om redan 2007.

Det förslag till internbudget för 2008 som nämndens politiska majoritet, s och fp, antog den 31 januari i år överförde mer pengar till grundskolan än det förslag som förvaltningen presenterade. När vi nu följer upp effekterna av det förslaget ser vi, trots detta, att vi inte lever upp till de krav som kommunfullmäktige har ställt på oss.

Vi har åtagit oss att satsa mer pengar på grundskolan och föreslår därför att förvaltningen får i uppdrag att räkna fram kostnaden för att höja elevpengen med 5 % i förhållande till 2007 års nivå. Vår beräkning är att detta kommer att kosta mellan 2,5 till 3 miljoner kronor och vi avser att finansiera hälften genom att omfördela medel från den centrala administrationen. Den andra hälften ska tas fram i samråd med kommunstyrelsens ordförande och lämnas som förslag till kommunfullmäktige.


 Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår barn- och utbildnings-
 nämnden besluta

 
1. att höja elevpengen i grundskolan med 2,5 % i förhållande till 2007 års nivå

2. att omfördela medel för den kostnaden från förvaltningschefens budgetram

3. att detta genomföres retroaktivt från den 1 januari 2008

4. att ge barn- och utbildningsnämndens ordförande i uppdrag att, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, ta fram förslag på finansiering av resterande del (2,5%) för beslut i kommunfullmäktige.

 


Anna  Ljungdell

Sidan uppdaterades senast: 2008-04-06 23:34