Folkhälsa en satsning på framtiden!

I Nynäshamn satsar Socialdemokraterna på folkhälsan. Vi vill framhålla att folkhälsosatsningen sker inom många kommunala ansvarsområden inte så avgränsat som debatten i Nynäshamns Posten ibland gett sken av.
Socialdemokratin har alltid sett folkhälsan som ett centralt verktyg för en långsiktig välfärd. En god hälsa är en förutsättning för att var och en av oss ska kunna utvecklas. Dessutom är en god folkhälsa en förutsättning för att samhället ska fungera bra. Socialdemokraterna anser att alla har rätt till en god hälsa, vilket innebär att hälsan ska vara jämt fördelad bland befolkningen. De politiska besluten och samhällsutvecklingen har stor betydelse för folkhälsan.

Vår folkhälsosatsning i Nynäshamns kommun är den största samlade satsningen som någon kommun någonsin gjort. Vi satsar 33 miljoner kronor under tre år för att förbättra kommuninvånarnas hälsa. De största satsningarna riktar sig mot barn och unga. Satsningen omfattar dock hela befolkningen och sker på en bred front. För att arbetet ska vara effektivt har vi utvecklat samarbete med många olika aktörer: landstinget, näringslivet, föreningarna, kyrkan och frivillig organisationer är några exempel. Vi arbetar även för att skapa en folkopinion för folkhälsa. Genom att ge våra barn och unga en tro på framtiden och ta vara på medborgarnas engagemang kan vi tillsammans skapa ett bättre samhälle.

Målen för folkhälsosatsningen är:
 Kommunens kostnader för barn- och ungdomsplaceringar ska halveras under en treårs period.
 Antalet aborter hos kvinnor under 19 år ska minska med minst 30 procent inom tre år.
 Antal höftledsfrakturer hos äldre ska minska med minst 30 procent inom tre år.
 Andel barn med övervikt respektive fetma ska halveras inom tre år.
 Inga barn och ungdomar ska röka eller bruka alkohol.
 Öka tillgängligheten i offentliga miljöer.
 Öka antalet cykel- och gångbanor i hela kommunen

För ett längre liv och en bättre hälsa: Nynäshamn – en kommun för alla åldrar.

Ola Hägg (s) Maria Strömkvist (s)

Sidan uppdaterades senast: 2006-09-23 20:01