Miljöpolitik

Miljöpolitik grunden till en ”hållbar utveckling”
Det gröna folkhemmet
För oss Socialdemokrater är det en självklarhet att social rättvisa och välfärd också går att förena med produktivitet och tillväxt. Det gröna folkhemmet är vår vision om ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med god miljö. En klok hushållning med jordens resurser är förutsättningen för mänsklighetens framtid. Den ekonomiska utvecklingen måste vara i samklang med den ekonomiskt hållbara, om också kommande generationer ska få leva i en värld med frisk luft och rena vatten, naturligt klimat och biologisk artrikedom. Det övergripande kravet är att ställa om produktion, energisystem och transportsystem i resurssnål och resurseffektiv riktning. Omställningen skall ske i former som är förenliga med kraven på social rättvisa. Ekologiskt hållbar utveckling är en stark drivkraft också för ekonomisk tillväxt då den skapar efterfrågan på resurssnål teknik.
Nynäshamns kommun är en ekokommun. Vi sätter den framtida miljön högt upp på agendan. All kommunal planering skall miljöprövas och vi arbetar med miljömålen som bygger på de nationella miljömålen. Miljöarbetet är vårt bidrag till att säkerställa en bra livsmiljö för de kommande generationerna.
En framgångsrik miljöpolitik kräver, att varje medborgare, varje företag, varje organisation och varje myndighet tar sitt ansvar för god miljö och för hushållning med naturresurserna. Miljökraven måste genomsyra samhällets alla områden. Miljöns krav måste därför vara utgångspunkten för utformningen av produkter och produktionsprocesser, för energi- och trafiksystem samt för utnyttjandet av råvaror och andra naturtillgångar. Miljökraven måste också gälla produkternas innehåll, till exempel hälsosamma livsmedel av god kvalitet.
Gamla skador måste repareras och nya miljöproblem förebyggas. Samhället anger villkoren för hushållning med mark och vatten och övervakar också industrins, skogsbrukets och jordbrukets påverkan på miljön.
Mångfalden och artrikedomen i naturen måste bevaras. Jordbruk och skogsbruk ska bedrivas med hänsyn till natur- och landskapsvårdens krav.
Miljöproblemen är internationella. Internationellt samarbete kring åtgärder såväl för att förebygga miljöskador som för att reparera dem som redan uppkommit är en nödvändig förutsättning för ett varaktigt miljöskydd. De tekniskt utvecklade länderna har därvid ett särskilt ansvar för att dela med sig av såväl miljötekniskt kunnande som ekonomiska resurser till andra länder för att bidra till att deras utveckling sker under nödvändigt hänsynstagande till miljön.

Hållbar utveckling
Sverige är världsledande när det gäller miljöteknik och utveckling mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi vill att Nynäshamn ska gå i täten för omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi har genomfört:
 Att Nynäshamn är en ekokommun och följer riktlinjerna enligt riktlinjerna för Agenda 21 som blev resultatet av den stora miljökonferensen i Rio 1992.
 Att vi har miljömål för Nynäshamns kommun som följs upp regelbundet.
 Konstruktionen av Nynäshamns våtmark som är den sista länken i reningen av avloppsreningen. Tack vare den släpper vi ut ett avloppsvatten till havet, som är långt under de nationella gränsvärdena för kväveutsläpp. Våtmarken är välkänd och vi tar årligen emot studiebesök från hela världen.
 En stor satsning för att ansluta fritidshus och villor till kommunalt vatten och avlopp för att minska utsläppen till naturen. Kommunalt avlopp har en mer fullständig rening än vad som kan erhållas från enskilda lösningar.
 Att miljöprövning sker av alla investeringar och utvecklingsprojekt i kommunal regi.
 Att skapa förutsättningar för en bättre kollektivtrafik som kan göra att fler använder kollektiva färdmedel istället för egen bil.
 Att alla bilar som leasas/köps till kommunen har miljöklassning nr 1.

Vi vill fortsätta genom:
 Att slutföra arbetet med en ny miljöpolicy för Nynäshamns kommun
 Att genom den nya fördjupade miljöutredningen för kommunen ta fram nya miljömål inför framtiden
 Att göra anslutning till kommunalt vatten och avlopp attraktivt för ännu fler med egna vatten och avloppsanläggningar.
 Att följa och aktivt påverka att kollektivtrafiken för Nynäshamnarna blir så bra, att man väljer kollektivtrafik framför den egna bilen.
 Att skapa båtuppläggningsplatser där miljöpåverkan minimeras från kemikalier som används vid skötseln av båtar
 Att påverka alla bensinbolag inom kommunen att erbjuda minst en form av miljöbränsle till kunderna.
 Att genomföra att kvarvarande bensinstationer utan miljöseparering har en sådan.
 Att se till att företagen inom Nynäshamns kommun har tillgång till information om hur man kan minimera miljöpåverkan genom ett aktivt miljöarbete.
 Att maten som lagas genom egen kommunal regi alternativt upphandlas skall i möjligaste mån beredas av ekologiskt odlade råvaror. Tanken skall vara att man tänker ekologiskt och närodlat.
 Att stimulera dagligvarubutikerna att hjälpa till med en prissättning av miljöriktiga alternativ som kan stimulera befolkningen att köpa varor enligt miljöprinciper.
 Att aktivt informera befolkningen om miljöalternativ i det dagliga livet (exempelvis mat, hushållskemiska produkter mm ) och specialområden som skötsel av bilar och båtar.
 Att stimulera och öka miljömedvetandet och intresset för miljöfrågorna hos allmänheten.


Energi
Vi Socialdemokrater vill fortsätta bekämpa hotet från ett förändrat klimat genom att ställa om energiförsörjningen så att beroendet av fossila bränslen bryts och förnyelsebar energi strömmar in i vårt energisystem. Samhället har ansvaret för energiförsörjningen, inbegripet forskning kring och utveckling av nya energikällor. Forskning teknisk utveckling och produktion inriktas på att energisystemen i största möjliga utsträckning ska grundas på varaktiga, förnyelsebara och inhemska energikällor, på ett effektivt resursutnyttjande och på miljövänlig energiteknik. Energitillförseln ska ske på ett sätt, som ger landets industri rimliga konkurrensvillkor gentemot andra länder.
Energisystemens utsläpp till mark, luft och vatten skall minimeras
Kärnkraften skall avvecklas med hänsyn tagen till sysselsättning och välfärd. En politik som bygger på förnyelsebar energi och på ökad energihushållning, inte minst i våra bostäder, är en politik för framtiden.
En omsorgsfull hushållning med energi är ett viktigt medel för att klara miljö- och försörjningsmålen inom energisektorn

 Vad vi gjort
I Nynäshamn har vi gjort mycket för att säkerställa ett långsiktigt hållbart samhälle. Satsningen på att i samarbete med Fortum bygga upp ett fjärrvärmenät baserat på spillvärme från industrin har noterats som ett av de stora miljöprojekten i Sverige.

Detta har medfört att:
 Att Nynäshamn har infört så mycket fjärrvärme att ingen kommun i Sverige har en lika stor täckningsgrad
 Att vi inom Nynäshamns kommun kunnat stänga av 85 fossileldade värmepannor
 Att Nynäshamn kommun ensamt kan stå för 1/20 av Sveriges miljöåtagande avseende koloxid utsläpp till luft fram till år 2010.

Vi kommer att arbeta vidare med:
 Att ta fram en fortsatt energiplan för Nynäshamns kommun med nya mål som bygger vidare på de satsningar vi genomfört
 Att konsolidera framgångarna med fjärrvärmesatsningen genom att erbjuda flera hushåll anslutningsmöjligheter under mandatperioden
 Att informera de hushåll som inte har möjlighet till fjärrvärmeanslutning om andra bra miljöalternativ för uppvärmning

 

Vi har en stark tro på Nynäshamn och framtiden!

Sidan uppdaterades senast: 2006-09-09 00:12