Socialpolitik

Socialpolitik - grunden för vår välfärd

Man kan säga att graden av välfärd avgörs av hur man tar hand om de utsatta i samhället. Välfärdspolitiken är ett uttryck för alla tre principerna om frihet, jämlikhet och solidaritet. Den skapar både individuella och samhälleliga nyttigheter. Vår grundsyn är alla människors lika värde. Alla har något att bidra med och vi har alla skyldigheter gentemot varandra. Den generella välfärdspolitiken är något medborgarna solidariskt erbjuder varandra och solidariskt bidrar till att betala. Det kan handla om ekonomisk trygghet, men också om att rättvist fördela livschanser och ge förutsättningar att välja i livets olika skeden. Vi vill lyfta fram socialtjänstens roll för ett tryggt och hållbart samhälle. Genom att göra tidiga investeringar i att hjälpa utsatta människor, blir samhället tryggare och bättre för alla.

Samarbete mellan samhällets alla aktörer är en förutsättning för att människor inte ska hamna mellan stolarna. Vi vill verka för att ytterligare stärka samarbetet. Kommunen, primärvården, försäkringskassa, socialtjänst och arbetsförmedling ska ge service av hög kvalitet. Den offentliga sektorn ska vara utformad så att ett gemensamt ansvar är möjligt att utöva. Demokratins principer: öppenhet och tydliga ansvarförhållanden ska gälla. Vi vill utveckla kommunens verksamheter så att de svarar upp både mot klassiska krav, på rättvisa och lika tillgång, och mot nya krav på inflytande och valfrihet. Ekonomiskt skydd när den egna förvärvsinkomsten faller bort är grundläggande för den enskildes trygghet och frihet.

Vi ska bli bättre på att synliggöra barn som far illa och satsa mer på det förebyggande arbetet. Det handlar även om kampen mot barnfattigdom och att stärka barns rätt när det gäller sexuella trakasserier och andra övergrepp. 

Några av våra satsningar hittills:
• Ungdomar i farozonen är en prioriterad grupp, ungdomsarbetslösheten bekämpas genom samordnade åtgärder mellan arbetsförmedling och socialförvaltning. Resurser har avsatts för utredningar kring ungdomar som varit arbetslösa längre perioder.

• En verksamhet inspirerad av den så kallade ”Tyresömodellen” har startats för ungdomar som har begått brott. I korthet går den ut på att ungdomarna får gå igenom rehabiliterande åtgärder för att förstå och läka den mentala skada de orsakat sig själv eller andra.

• Genom att initiera mer systematiska uppföljningar för de ungdomar som av olika skäl inte kan bo kvar hos sin familj har vi förbättrat kvaliteten på placeringarna. Dessa ungdomar har stått i fokus i vår folkhälsosatsning där vi i år satsar tio miljoner kronor för att skapa förutsättningar för kortare behandlingstider utanför kommungränsen. En av grundförutsättningarna för att hemtagandet ska fungera bra är att ge ungdomen stöd i att kunna hantera sitt nätverk på hemmaplan.

Våra satsningar framåt:
• I Socialdemokraternas folkhälsosatsning satsar vi tio miljoner kronor under tre år för att minska antalet barnplaceringar, genom att bland annat skapa en hemortslösning som alternativ till placering med behandling dagtid och fler stödboenden inom kommunen.

• Fortsatt utveckling av metoder för att aktivera personer som söker försörjningsstöd för att åstadkomma annan försörjning. Ungdomar ska särskilt uppmärksammas.

• En fortsatt utveckling av Resurser på hemmaplan.

• Förebyggande arbete för att motverka missbruk och kriminalitet bland ungdomar och barn.

• Ökad satsning på kultur- och föreningsliv för att stärka det sociala kapitalet och för att bättre kunna fånga upp de barn och ungdomar som far illa på ett eller annat sätt.

Funktionshindrade
Välfärdspolitiken handlar om ekonomisk trygghet, men också om att rättvist fördela livschanser och ge förutsättningar att välja i livets olika skeden. Handikapp är inte någon egenskap hos den enskilde utan ett förhållande mellan individen och omgivningen. I vilken utsträckning funktionsnedsättningen blir ett handikapp bestäms av individens funktionsnedsättning och den miljön som individen ställs inför. När man har behov av social omvårdnad och service ska man få den utifrån trygga förutsättningar och i enlighet med sina egna önskemål och behov. Funktionshindrade ska själva och genom sina organisationer kunna påverka utformningen av de tjänster samhället erbjuder. Funktionshindrade har rätt till en levnadsnivå som ekonomiskt, kulturellt och socialt är jämställd med övriga medborgares. Detta förutsätter att arbetsliv och utbildningsväsen anpassas till människor med funktionshinder. Funktionshindrade har också rätt till arbetsträning och möjligheter till meningsfulla insatser i arbetslivet. Alla ska också ha rätt till kunskaper och kulturupplevelser. I Nynäshamns kommun har vi en väl utbyggd verksamhet med flera olika boenden av vilka en del har rönt nationell uppmärksamhet. Vi har också verksamheter för den dagliga sysselsättningen med olika nivåer på sysselsättning och svårighetsgrad. Kommunen har satsat mycket investeringspengar på boendeanpassning för att våra funktionshindrade skall ha en hög levnadsstandard och hög självständighetsgrad.

Några av våra satsningar hittills:
• Vi har flyttat verksamheter till Södra flygeln:s lediga lokaler för att samordna och effektivisera dagverksamheterna.

• Under 2005 och år 2006 har alla personliga assistenter erbjudits en bas och grundutbildning enligt en av kommunen framtagen utbildningsplan.

• En utökad kvalitetssäkringsmodell på individnivå har påbörjats.

• Under år 2006 har man utvecklat sysselsättnings- och dagverksamheten inom socialpsykiatrin vid Bragegården.

• Vi har på samma sätt som inom ungdomsverksamheten påbörjat en översyn med syfte att minska antalet köpta platser av institutionsvård utanför kommunen. Vi vill istället erbjuda bättre alternativ i vår egen kommun.

Våra satsningar framåt:
• Vi kommer att slutföra arbetet med kvalitetsuppföljningssystem för handikappverksamheten.

• Vi planerar för ett lantligt boende med en integrerad daglig verksamhet.

• Vi kommer att starta ett boende för invånare med behov inom socialpsykiatrins område.

• Vi kommer att fortsätta arbetet med att minska antalet köpta platser inom socialpsykiatrin.

Sidan uppdaterades senast: 2006-09-08 22:54