Valmanifestet

Socialdemokraterna i
Nynäshamn


VALMANIFEST 
 

Ett framgångsrikt samhälle tar tillvara goda idéer, uppmuntrar samarbete och sätter tilltro till människan. Vi sätter människan före systemet när vi utvecklar framtidens Nynäshamn.
 

Möjligheternas Nynäshamn


Nynäshamn växer och utvecklas i fantastisk fart! Allt fler får upp ögonen för vår pärla och framtiden ser ljus ut. Vi Socialdemokrater tror att jämlika samhällen utvecklas bäst. Att fler får möjligheten att utvecklas utifrån sina speciella förutsättningar, att fler får chansen att ta vara på sin talang - det är inte bara moraliskt riktigt, det är klokt också. Alla vinner på jämlikhet, men det innebär inte att alla människor är lika, därför sätter vi människan före systemet när vi utformar våra välfärdslösningar.

Jämlika förutsättningar kräver en positiv människosyn och en tilltro till individens vilja och förmåga. Vi vet att alla människor är olika och att alla har förutsättningar att växa och nå längre om de ges chansen. Detta präglar vårt synsätt när vi utvecklar morgondagens välfärd, oavsett om det handlar om förskolan eller äldreomsorgen.

Vi Socialdemokrater tror inte att vi sitter på alla lösningar, vi tror att det goda samhället skapas tillsammans med andra. Genom ett brett samarbete förbättrar vi välfärden för alla.


Vår sommarjobbsgaranti bygger på ett samarbete med det lokala näringslivet, vi effektiviserar kommunens service genom att samarbeta med andra kommuner och satsningen på allas rätt till heltid hade aldrig kunnat genomföras utan ett gott samarbete med Kommunalarbetareförbundet. Fler har fått möjligheten att sluta röka och fler unga kvinnor har fått vaccin mot livmoderhalscancer tack vare vårt samarbete med olika läkemedelsbolag. Vår breda folkhälsosatsning når fler genom vårt samarbete med föreningslivet. Vi är beredda att ta oss an klimatutmaningen med ambitiösa miljömål och vi som kommun kan göra mycket genom att gå före och visa vägen. Men våra ambitioner stannar inte där. För att lyckas krävs att vi också samarbetar med näringslivet och med högskolan för att ta fram innovativa lösningar.

Vi är långt ifrån nöjda. Fortfarande är det allt för många unga som inte klarar skolan, allt för många som inte mår bra och för många seniorer som känner att de inte blir tagna på allvar. Vi sätter alltid jobben och välfärden främst och har därför enats om ett antal steg som vi vill ta för att ytterligare förbättra Nynäshamnarnas möjligheter - för jobben och välfärden. Dessa ska inte ses som det enda vi vill göra, utan som exempel på vilka åtgärder vi är beredda att vidta redan nu.

Möjligheternas Nynäshamn skapar vi tillsammans - vill du vara med?

Möjligheternas kommun för barn och ungdomar

Alla barn och ungdomar har rätt att känna att det finns en plats för dem idag och i framtiden. Barn är inte bara elever, men det är viktigt att förskolan och skolan jobbar för att alla ska nå kunskapsmålen. Vi vill också att barn och ungdomar ska ha en meningsfull fritid och unga vuxna ska ha möjlighet till vidareutbildning, jobb och en egen bostad. Nynäshamns kommun ska bli världens bästa plats för barn att växa upp på!

 

Alla elever ska nå skolans mål och alla skolor ska vara bra skolor
• Vi fortsätter våra särskilda kvalitetssatsningar; satsningen på extra undervisningstid i svenska och matematik i åk 1-3 blir permanent
• Vi fortsätter vår satsning på språk, sommarskola och extra resultathöjande åtgärder

Alla har rätt att nå kunskapsmålen
• Vi satsar på tidiga insatser och höga positiva förväntningar

Förskolan och skolan ska ha välutbildad och engagerad personal
• Vi fördubblar kompetensmiljonen och riktar en del av pengarna till kompetensutveckling inom specialpedagogik
• Våra chefer uppmuntrar personalen att utvecklas och höja sin kompetens

Förskolan och skolan ska ta tillvara den nya teknikens möjligheter
• Vi vill att alla lärare ska ha en egen dator
• Vi vill att skolorna ska ha fler bärbara datorer och ”smartboards”
• Vi vill ge förutsättningar för förskolans dokumentation att utvecklas och blir mer tillgänglig för föräldrar med digital teknik
• Skolan ska ha flexibla och bra lokaler att bedriva undervisning i.
• Vi genomför ett moderniseringsprogram för våra skollokaler

Barn och ungdomars hälsa ska förbättras
• Vi fortsätter vår folkhälsosatsning med särskilt fokus på barn och ungdomar.
• Vi förbättrar stödet till våra förskolor och skolor i deras arbete med att förebygga psykisk ohälsa bland våra barn och ungdomar.
• Vi skapar stora lek- och mötesplatser för barnfamiljer i alla kommundelar

Det ska finnas många vägar fram till drömjobbet
• Vi utökar sommarjobbssatsningen med ett entreprenörsprogram
• Vi tar krafttag mot ungdomsarbetslösheten och garanterar en handlingsplan inom två veckor, samt inrättar ett särskilt ungdomsteam
• Vi ger flera möjligheter till kvalificerade studier och praktik på hemmaplan


 

Möjligheternas kommun för både kvinnor och män


För oss är jämställdhet ett uttryck för allas lika värde. Vi vill att alla ska ha möjlighet att utvecklas till sin fulla potential och kunna leva självständiga liv.

Alla ska kunna leva på sin lön
• Rätt till heltid ska fortsätta gälla i Nynäshamns kommun

Man ska kunna förena föräldraskap och arbete
• Vi fortsätter att utveckla och höja kvaliteten i förskolan genom högre personaltäthet och erbjuder barnomsorg på kvällar och helger
• Vi fortsätter att sätta press på SL att förbättra pendeltågstrafiken och öka turtätheten på våra bussar

Möjligheten att uträtta sina ärenden på hemmaplan minskar stressen och skonar miljön
• Vi verkar för en utvecklad handel och samhällsservice i hela kommunen

Alla ska känna sig trygga
• Vi gör otrygga miljöer trygga och fortsätter att utveckla det brottsförebyggande arbetet tillsammans med polis, föreningsliv och näringsidkare 

Möjligheternas kommun för äldre


Seniorer är inte en homogen grupp. Vi vill erbjuda många möjligheter och olika insatser, så att alla ska kunna leva ett rikt och aktivt liv utifrån sina unika förutsättningar. 

Ingen ska behöva bli fånge i sitt eget hem
• Vi bygger tillgängliga bostäder med mötesplatser för social samvaro
• Vi utvecklar trygghetsboendet

Varje friskt år är en vinst för oss alla
• Vi genomför hälsosamtal för alla 75+

Du är inte omyndig för att du är pensionär
• Vi utvecklar kvaliteten i hemtjänsten genom ökat inflytande för den enskilde


En god omsorg kräver kompetens och god
samordning med sjukvården
• Vi förbättrar omsorgen om personer med demens, genom ökad kompetens och ett demensteam inom hemtjänsten
• Vi verkar för att minnesenheten blir permanent
• Vi vill erbjuda hemsjukvård i kommunal regi
• Alla ska ha rätt att bo tillsammans på ålderns höst, även om den ene är i behov av särskilt boende – vi inför en ”parbogaranti”

Möjligheternas Nynäshamn
Det offentliga rummet är allas vardagsrum.

 
När nu kommunen utvecklas i snabb takt är det viktigt att både ta tillvara det som är bra och unikt, samtidigt som vi utvecklar och rustar upp vår gemensamma miljö. Vi behöver också ta ett gemensamt grepp om klimatutmaningen så att även kommande generationer ges frihet och möjligheter.

Du ska kunna hitta en bostad som passar dig
• Vi inför en bostadsgaranti för ungdomar
• Vi planerar för bostäder i alla kommundelar
• Nynäshamnsbostäder ska bygga fler hyresrätter

Vi förbättrar infrastrukturen så att det är möjligt att välja klimatsmarta transporter
• Vi vill bygga en gång- och cykelväg mellan Spångbro och Ösmo
• Vi förbättrar trafiksäkerheten för våra barn och ungdomar
• Vi ställer krav på SL om en tillförlitlig kollektivtrafik med hög turtäthet i hela kommunen

Vi genomför ett Stadslyft

 
• Stadens attraktivitet och uteliv ökar genom strategiskt arbete med belysning, utsmyckning och utveckling av våra parker och handelsstråk.
• Tillsammans med vårt lokala näringsliv och Nynäshamnarna ska vi göra hamnen levande året runt.
• Vi verkar för att området Hamnen – Centrum - Sjötelegrafen utvecklas till ett attraktivt turiststråk.
• Vi samverkar med näringslivet för att skapa en attraktiv badanläggning i ett centralt läge

 

Ösmo har ett strategiskt läge i kommunen, särskilt genom utbyggnaden av järnvägen och den nya motorvägen.

 
• Vi planerar för fler bostäder och ett utvecklat centrum med fler mötesplatser och nya handelsmöjligheter.
 

Vi genomför ett landsbygdslyft


• Vi vill ge landsbygden bättre förutsättningar genom att tillse att grundläggande infrastruktur, så som VA, modern telekommunikation och samhällsservice fungerar.
• Vi kommer att fortsätta tillvarata kommuninvånarnas intressen och behov av rekreation och god miljö, genom att köpa mark från Stockholm.
• För att klara framtidens samhällsservice vill vi förtäta i områden där det redan finns skolor och förskolor.
• Vi ska höja trafiksäkerheten längs 225:an genom samarbete med Vägverket och bygga en ny gång- och cykelväg från Spångbro till Ösmo.
• Genom Leaderprogrammet har vi goda förutsättningar att utveckla turistnäringen och framtidens företagande i samarbete med det lokala näringslivet.

Klimatfrågan är den avgörande frågan för
kommande generationer

.
• Vi har antagit ett ambitiöst klimatprogram som nu ska förverkligas och har avsatt särskilda medel för energieffektivisering.
• Vi samarbetar med KTH om ny teknik och energieffektivt byggande.
• Vi fortsätter arbeta för en vind- och vågkraftanläggning i kommunen.
• För att ta ledartröjan i klimatomställningen vill vi inrätta en lokal expertpanel, för att ge råd och idéer om klimatsmarta insatser och hur vi kan uppnå våra ambitiösa miljömål.

 

Möjligheternas kommun för kultur

Alla människor mår bra av att utmanas. Ett rikt kulturliv utmanar tanken och stimulerar tillväxt. Levande kultur- och föreningsliv kräver engagemang och att vi tänker och tar ställning. Inget ska få hindra människor från att uppleva och själva få delta i kultur och föreningslivet.

Vi utvecklar kultur- och fritidslivet tillsammans med ungdomarna, vuxna och våra föreningar
• Vi ser kontinuerligt över föreningsstödet för att stimulera till ökat deltagande
• Vi har god kvalitet på våra idrottsanläggningar
• Du ska inte behöva åka till Stockholm för att få tillgång till kultur och nöjen.
• Vi uppmuntrar vårt lokala kultur- och nöjesliv.
• Vi verkar för årliga lokala evenemang, film, konst och teater.
• Vårt särskilda filmsamarbete sätter Nynäshamn på kartan och ger nya affärsmöjligheter.
• Vi verkar för fler uteserveringar och andra insatser för ett attraktivt centrum

 

Vi Socialdemokrater är beredda att jobba hårt för kommunens fortsatta goda utveckling och genom en klok ekonomisk politik har vi goda förutsättningar inför framtiden. Om ni dessutom lägger en röst på oss i riksdagen och landstinget ökar våra möjligheter ännu mer

 

Vilket Nynäshamn vill du ha?
Du bestämmer, den 19 september.

 

 

 
                Tommy Söderblom

Kontakta oss:
Nynäshamns Socialdemokrater
Stadshusplatsen 3
149 30 Nynäshamn
Telefon 08-520 204 04
E-post expeditionen@socdem.nynasnet.se
Hemsida www.socialdemokraterna.se/nynashamn

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-12 23:06