Dags att tycka till om Brunnsparkens framtid

Ett underlag, i form av ett planprogram, med två olika utvecklingsinriktningar för Brunnsparkens framtid har tagits fram som underlag för diskussionen om områdets framtid. Örebro växer snabbt och Brunnsparken är en viktig grönstruktur i sin del av staden och behovet finns att ta ställning till områdets framtid och utveckling. I veckan fattar Programnämnd samhällsbyggnad beslut om planprogrammet för Brunnsparken, förslaget är att programmet ska ut på samråd från den 7 mars till den 30 september.

 

- Brunnsparken är en betydelsefull plats för många örebroare och jag hoppas att många passar på att komma med sina tankar och idéer under samrådsprocessen. Samrådstiden är lång och vi kommer göra allt vi kan för att nå ut till så många som möjligt i diskussionen om Brunnsparkens roll i ett växande Örebro, säger Björn Sundin (S) ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Ett planprogram behövs när initiativet är av större betydelse och omfattning eller när detaljplanen inte har stöd i kommunens översiktsplan. Under samrådstiden kommer berörda och intresserade att bjudas in för att delta i diskussionerna. Planprogrammet presenterar två utvecklingsinriktningar för Brunnsparken, förslag 1 med inriktning mot stadsdelspark med aktiviteter och evenemang, förslag 2 med inriktningen mot att parken kompletteras med bostäder i ytterkanterna medan de centrala funktionerna kvarstår.  Planprogrammet berör viktiga frågor som Parkteatern, utomhuskonserter, organisation, trafik, tillgänglighet med mera.

- Det finns ett behov av att ta ställning till Brunnsparkens framtid och den utveckling som görs ska hålla på lång sikt såväl socialt, ekologiskt och ekonomiskt i ett framtida och större Örebro. Därför är samrådet viktigt, säger Hannah Ljung (C), vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Örebroporten äger och förvaltar Brunnsparken och har därför varit med och tagit fram de olika förslag som nu presenteras, visionen är att återskapa det rika folkliv som området en gång präglades av. Brunnsparken har stor potential att med sin historia åter bli en given samlingspunkt. 

- För att kunna ta ställning till hur Brunnsparken kan utvecklas på bästa sätt inför framtiden tar vi även med oss kunskap om platsens historia och kulturhistoriska värde, säger Ingalill Bergensten (KD), presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.

I planprogrammet som snart finns ute som underlag för samråd beskrivs just platsen kulturhistoria och långa historia. Hur Brunnsparken kommer att nyttjas i framtiden beror på vilka satsningar som kommer att göras. Det är av vikt att ny verksamhet är öppen för allmänheten och att området inte privatiseras. Området ska tillgängliggöras genom förstärkta gång- och cykelstråk och genom att Brunnsparken öppnas upp mot omgivningen. 

 

För mer information
Björn Sundin tel, 0705 55 41 51
Hannah Ljung tel, 0702 94 01 31
Ingalill Bergensten, ingalill.bergensten@orebro.se

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-29 09:07