Örebro kommun reviderar sin HBT-plan

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt (KSU) beslutar idag, den 8 mars, att påbörja revideringsarbetet av kommunens HBT-plan. Hösten 2012 antog Örebro kommun Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015. Många av målen i den gamla planen har uppnåtts.


Handlingsplanen och dess aktiviteter har syftat till att fungera som ett stöd för organisationen att leva upp till målet om att vara en kommun som uppfattas som trygg och välkomnande för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Den övergripande målsättningen är att Örebro kommun ska bli främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. 

-          Detta är en mycket angelägen fråga. I grunden handlar det om alla människors lika värde. Jag är glad för det arbete som gjorts de senaste åren, och konstaterar samtidigt att en hel del återstår innan vi nått målen. Det är viktigt med en bred politisk förankring i denna fråga och då är det bra att revideringsarbetet sker i KSU, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd och ordförande i KSU.

HBT-personer upplever fortfarande mer utsatthet i form av våld, hot, kränkningar, trakasserier och diskriminering än heterosexuella personer. Det resulterar i ett sämre hälsotillstånd och större otrygghet, vilket utgör ett hinder för mänsklig utveckling. De utsätts även för exkludering på grund av rådande normer i samhället och bristfälligt bemötande på grund av okunskap och omedvetenhet. Att fortsätta prioritera HBT-frågorna är därför en nödvändighet för att säkerställa att samtliga verksamhetsområden får del av den kunskap som krävs inom HBT-frågorna för att kunna säkra ett professionellt bemötande och kvalitativa leveranser som är inkluderande och tillgängliga för alla. 

-          Det är helt uppenbart att vi som kommun behöver jobba mer med HBT-frågorna. När vi läser rapporter av hur människor mår och uppfattar sin situation kan vi inte vara nöjda. Örebro kommun skall vara en attraktiv kommun att bo i och Örebro kommun vara en attraktiv arbetsgivare för alla, oavsett sexuell läggning, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande. 

Utvärderingen av den gamla planen pekar på att samtliga aktiviteter inom planen har berörts under handlingsplanens gällande, men det återstår fortfarande mycket arbete innan HBT-perspektivet kan anses genomsyra organisationen och dess verksamheter. Förvaltningen för funktionshindrade är en av de förvaltningarna som arbetat aktivt med att utbilda sina anställda, där 750 personer utbildades under 2015. Dessutom har fyra enheter inom kommunen genomgått en HBT-diplomering, genomförd av RFSL Örebro. I kommunens arbete har även ingått att stötta de delar av civilsamhället som arbetar aktivt med dessa frågor. 

-          Det är angeläget att även fortsättningsvis ge ekonomiskt stöd till de organisationer som jobbar med och för HBT-frågorna. De är viktiga i arbetet med att göra Örebro kommun till en HBT-vänlig kommun och de når personer på ett annat sätt än vad kommunen kan göra, säger Rasmus Persson (C) kommunalråd.

 

 

Mer info:

Lennart Bondeson (KD):     0703 26 24 08

Kenneth Nilsson (S):           019 214009

Rasmus Persson (C):           0730 77 77 44

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-08 09:52