Örebro kommun ska ta ansvar för att alla elever lyckas i skolan

Alla elever i Örebro kommun ska ges likvärdiga förutsättningar att klara sin skolgång. Det är utgångspunkten för en diskussion som förts i den parlamentariska gruppen där alla politiska partier i Örebros kommunfullmäktige finns representerade. Diskussionen har lett till att förvaltningen getts i uppdrag att återkomma med förslag kring hur måluppfyllelse och integration kan stärkas i det lokala skolväsendet.

 

Ett förslag har tagits fram som innebär att Vivallaskolans verksamhet i årskurserna 7-9 kan flyttas till andra högstadieskolor. Enligt förslaget kommer barn som ska börja årskurs 7 från upptagningsområdena Lundby och Vivalla få en annan anvisningsskola från och med hösten 2017. Detta förslag har sin grund i den låga måluppfyllelsen på skolan. Nu är det dags att hitta en annan angreppsvinkel för att komma åt de strukturella orsaker som ligger bakom den låga måluppfyllelsen. Den parlamentariska grupp som diskuterar skolfrågor har nu enats om att frågan om Vivallaskolan 7-9 bör drivas vidare av grundskolenämnden. Där finns de formella befogenheterna att fatta besluten som krävs i den fortsatta processen. 

Den parlamentariska gruppen har fått goda tips och idéer från kommuner som tidigare gjort liknande förändringar i sina skolor, samt en genomgång av fakta i frågan. Detta material utgör grunden för det fortsatta arbetet. Grundskolenämnden ansvarar för det vidare arbetet både runt verksamhetens innehåll och kommunikation med berörda elever, familjer och verksamheter. 

Måluppfyllelsen är den centrala delen i förslaget om verksamhetsförändringar på Vivallaskolan. Den fortsatta processen ska fokusera på att skapa förutsättningar just för ökad måluppfyllelse för varje berörd elev. Lärare, skolledning, elevhälsa och all den kompetens som byggts upp på Vivallaskolan ska tas till vara i det fortsatta arbetet. 

Arbetet med frågan är ännu i ett tidigt skede. Flera delfrågor kräver ett vidare arbete från både förvaltning, berörda skolor och politiken. Den parlamentariska gruppen föreslår grundskolenämnden att fortsätta jobba vidare med frågorna.

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-25 14:23