På god väg att bocka av (S)-vallöftet om fler specialpedagoger i skolan

Partierna i kommunfullmäktige i Örebro kommun har under en tid diskuterat nya resursfördelningsmodeller för skolverksamheterna i Örebro kommun. Samtliga partier än nu överens om hur modellen för grundskolan och gymnasieskolan ska formas, samt hur det kommungemensamma arbetet med elever i behov av särskilt stöd ska utvecklas. Kenneth Nilsson, kommunalråd med ansvar för Barn- och utbildningsfrågor förklarar uppgörelsen.Vad innebär den här överenskommelsen?


Det är ett stort steg framåt. Framför allt i arbetet med elever i behov av stöd. Det innebär en förbättring och ökad likvärdighet för elever och skolor. Vi får fler medarbetare som kan hjälpa de elever som idag är i behov av störst stöd. Vi har sedan tidigare sett att behoven finns och därför lovade vi också fler specialpedagoger i verksamheterna som ett av våra vallöften på skolområdet. Det är skönt att vi nu är överens om detta över partigränserna. Det viktiga är att de elever som är i behov av stöd också ska kunna få det.

Vad är den parlamentariska gruppen överens om?

Den parlamentariska gruppen är överens om att sju tjänster tillförs Centralt skolstöd från grundskolans pengar och att detta ytterligare ska kompletteras med ytterligare två tjänster, en från respektive gymnasiet och förskolan. Sammantaget skapas utrymme för nio nya tjänster för arbetet med särskilda behov och insatser i svårhanterliga pedagogiska situationer i samtliga delar av skolans verksamhet i Örebro kommun. Förändringen ska genomföras från halvårsskiftet 2016.

Vad är skillnaden från tidigare arbete?

Att arbetssättet blir mer likvärdigt är en stor vinst i sammanhanget. Tidigare har ett tilläggsbelopp fördelats till de geografiska politiska skolnämnderna i Örebro kommun, som använt resursen oberoende av varandra. Nu har all grundskoleverksamhet samlats i en grundskolenämnd. En fördel med den förändringen är att arbetet med elever i behov av särskilt stöd kan bli likvärdigt, så att alla kommunens elever ges samma förutsättningar.

Mer resurser skjuts också från äldre åldrar i grundskolan till yngre åldrar. Det ligger i linje med forskning och beprövad erfarenhet, att extra insatser för elever i större utsträckning ska ske i de yngre åldrarna.


Vad innebär det i faktiska resurser och pengar?


Ekonomin för skolan utvecklas i takt med att eleverna blir fler. Men i 2015 års siffror räknat delas tilläggsbeloppet i tre delar. Den största av de tre delarna, 22,5 miljoner kronor utifrån 2015 års nivå, ska användas till en pott för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Kommunala och fristående skolor kan ansöka om pengar ur denna pott för exempelvis förändringar i fysisk skolmiljö och extra stödinsatser för elever i behov av detta. 18 miljoner kronor läggs ut i grundbeloppet i resursfördelningsmodellen, till skolans möjlighet att planera långsiktigt utifrån sina egna behov. 4,5 miljoner kronor avdelas till den kommungemensamma verksamheten Centralt skolstöd med sju nya tjänster, samt extra resurs till vissa omkostnader. 


Vill du ha mer information:

Anneli Ström
Politisk sekreterare (S) i Örebro kommun
Anneli.strom@orebro.se

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-06 09:29