Avveckla inte köket och matsalen på Sofiagården

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet i Vård- och omsorgsnämnd öster att avveckla kök och matsal på Sofiagården med följande motivering.

 Fördyrar blockförhyrningssystemet de boendes och kommunens hyror? Varför hyr inte Vård och omsorg öster och de boende direkt av Öbo?

 De boende som har flyttat in på Sofiagården har fått information vid inflyttning att kök/matsal/gemensamhetslokal finns i huset. Kan denna resurs avvecklas utan vidare? Innebär försämringarna i villkoren på Sofiagården att de boende kommer att få en nedsättning av hyran?

 Ska inte alla kommunens seniorboenden hålla samma standard? Flera andra kommunala seniorboenden, t.ex. Vesslan och Norrby, har tillgång till matsal och samlingssal. Varför ska just Sofiagårdens matsal försvinna?

 Vilka blir konsekvenserna för frivilligverksamheten som idag finns för de boende på Sofiagården? Den styrande koalitionen talar sig ofta varm för att det civila samhällets resurser ska tas tillvara inom äldreomsorgen. Med föreliggande förslag till beslut kommer Hjärta till hjärta och PRO få betydligt svårare att upprätthålla den verksamhet som man bedriver på Sofiagården idag.

 Vilka ökade kostnader kommer att uppstå i och med avvecklingen av kök, matsal, dagvård och förflyttning av hemtjänst från Sofiagården? Vilka kostnader uppstår genom att boende på Sofiagården kommer att behöva mattjänst eller hemvård?

 Finns det någon på Sofiagården som kommer att vara i behov av särskilt boende då verksamheten avvecklas?
Hur kommer hemvårdens organisation att påverkas av nedläggningen av verksamheten på Sofiagården?

 Hur stämmer avvecklingen av Sofiagården, som leder till ökat behov av färdtjänst för brukare och mer mattransporter med kommunens miljömål om hållbara transporter?

Beslutet innebär en stor försämring för de boende på Sofiagården och de 65 personer som äter i matsalen där och använder matsalen som samlingslokal. Nedskärningen ger sämre kvalitet i omsorgen om de äldre. Att dra ner på förebyggande verksamhet går stick i stäv med såväl majoriteten som oppositionens budgetskrivning.

Förvaltningen har inte räknat med de kostnader som uppstår när förebyggande insatser upphör eller försämras. Förvaltningen har inte heller presenterat alternativa förslag till besparingar, vilket vi ser som en stor brist. Varför ska just Sofiagården berövas sin matsal som dessutom är en viktig mötesplats och samlingslokal?

Vi reserverar oss mot förslaget av avveckling/förändring av Sofiagården. Vårt budgetförslag i Programnämnd Vård och omsorg, som innebar en ramförstärkning till Vård- och omsorgsnämnderna, hade inneburit möjlighet att behålla verksamheterna på Sofiagården.

2007-05-10 16:52