Björn Sundin (s) talesperson i äldrefrågor

Björn Sundin, andre vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnd Väster, blir socialdemokraternas talesperson i äldrevårdsfrågor inom Örebro kommun. Det innebär att Björn Sundin får en samordnande roll för de båda Vård- och omsorgsnämnderna och blir den som företräder Socialdemokraterna i äldrevårdsfrågor. För socialdemokraterna är detta ett steg i att förtydliga oppositionsarbetet och skapa tid för många fler möten med örebroare som har åsikter, synpunkter och förslag kring kommunpolitiken.

- De borgerliga nedskärningarna kommer att slå hårt mot många av de människor som är beroende av insatser och stöd från kommunens sociala verksamheter. Därför kommer vi socialdemokrater att behöva arbeta mycket med den ökade utslagning och de förvärrade sociala problem som följer på till exempel sänkta ersättningsnivåer och minskade medel till arbetsmarknadspolitiken. För oss socialdemokrater är det då naturligt att vi ser till att skapa ytterligare tid och resurser för att bättre kunna diskutera dessa frågor med örebroarna. Det säger kommunalrådet Carina Dahl i en kommentar.

- Det blir intressant att återigen arbeta med äldrevårdsfrågor, det är oerhört viktiga frågor för många örebroare: de äldre som behöver vård och omsorg och de närstående som är beroende av att kommunens insatser fungerar. Dessutom arbetar en mycket stor del av kommunens medarbetare med dessa frågor och det är en utmaning att förbättra deras möjligheter att arbeta med kvalitetsarbete och utveckling. Vi måste hela tiden påminna högerkoalitionen om att engagerade medarbetare är en förutsättning för att höja kvaliteten i äldrevården. Det är redan uppenbart att den nya majoriteten inte förstått att medarbetarnas kunskaper måste tas tillvara bättre för att äldrevården ska kunna bli bättre, att avskaffa rätten till heltid är ett exempel på det, säger Björn Sundin.

- Om högerkoalitionen gör verklighet av förslaget att ta bort rätten till heltidstjänster och istället tvingar personal att arbeta ofrivillig deltid får det negativa konsekvenser för kommunens äldrevård. Det är ett hinder för jämställdhet, försvårar rekryteringen av framtida medarbetare och innebär att kommunen låter bli att ta tillvara många kunniga medarbetares kunskaper, säger Carina Dahl.

Björn Sundin var fram till 2002 ordförande i Nikolai kommundelsnämnd, som var den största kommundelsnämnden och den med störst andel äldrevård. Sedan 2002 har Björn Sundin arbetat på Vårdförbundets förbundskansli. Han arbetade med att formulera och presentera Vårdförbundets politik - bland annat inom äldrevården.

Kommunalrådet Carina Dahl har även i fortsättningen det övergripande ansvaret för oppositionspolitiken inom programområde Social Välfärd.

2007-01-19 16:03