Bryt boendesegregationen

Socialdemokraterna och vänsterpartiet har lagt ett gemensamt förslag (motion) i Örebro kommunfullmäktige.


Idag finns en boendesegregation i Örebro. Segregationen märks på flera sätt, men framförallt i och mellan stadens stadsdelar.

- Många faktorer spelar roll, men bostaden är en faktor vi inte kan bortse från när vi vill bryta segregationen. Stadsdelar med ensidighet i fråga om bostadstyper och upplåtelseformer har bidragit till en ökad segregation. Men också avsaknaden av en tydlig bostadspolitik och en övertro på en fri marknad har lett till flera av de problem vi ser idag, säger Jonas Karlsson (s), oppositionsråd.

- Därför måste vi ta ansvar för framtiden. Vi får inte bygga fast segregationen genom det sätt vi planerar och utvecklar vårt samhälle. Nu måste vi ta ansvar för att förändra förutsättningarna för de stadsdelar Örebro har, men också vara tydliga i hur vi vill att nya kvarter och stadsdelar ska se ut, säger Carina Dahl (s), oppositionsråd.

-  Idag växer fortfarande nya segregerade områden upp. Områden med enbart villabebyggelse eller enbart bostadsrätter. Grunden för ett demokratiskt och jämlikt samhälle är mötet mellan människor. Att mötas med olika bakgrund och erfarenhet är viktigt för Örebros utveckling. I skolan, på arbetet och i kvarteret. Det är en början i byggandet av ett öppet Örebro för alla. Vi måste dessutom hitta fler åtgärder för att bryta segregationen i Örebro, avslutar Lena Baastad (s), oppositionsråd.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslår fullmäktige besluta

att en tät blandning av bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas i den övergripande planeringen av all ny bebyggelse, nya kvarter, nya stadsdelar och områden och i förnyelsen av äldre stadsdelar

att kommunen och kommunens bolag i samband med försäljning av mark för bostäder ska eftersträva att stadsdelen får en befolkningssammansättning som närmar sig den för hela Örebro.

att detaljplaner som bidrar till minskad segregation och att öka blandningen av bostadstyper och upplåtelseformer i närområdet prioriteras i kommunens planarbeten.

2007-11-28 16:01