Helgöppna fritidsgårdar och storsatsning på väster

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro har arbetat på ett nytt sätt med att ta fram kommunens budget. Medborgare har bjudits in till öppna möten och fått lämna synpunkter och komma med nya förslag. Arbetet har lett till en rad nya förslag i budgeten, som är fullt ut finansierade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Det är spännande att arbeta så att medborgarna är med och tar fram förslag om hur Örebro kan utvecklas. Vid alla möten blir det uppenbart att det finns ett mycket starkt stöd för att omsorgen av våra barn och gamla hela tiden måste bli bättre och utvecklas, säger Lena Baastad, oppositionsråd (s).

En av de frågor som många människor lyft när oppositionen haft öppna möten och knackat dörr är ungdomars situation. Därför finns ett flertal konkreta förslag på det området i oppositionens förslag till budget.

- Vi vill att fritidsgårdarna ska ha öppet även på helgerna. Dessutom vill vi överbrygga den digitala klyfta som finns mellan unga och de vuxna som finns i deras närhet: många vuxna behöver utbildning när det gäller till exempel mobbning och kränkande behandling via nätet, säger Murad Artin, oppositionsråd (v).

I den budget som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger satsas det stort på att utveckla både tillgänglighet och livskvalitet för äldre och för funktionsnedsatta. Samtidigt lyfts flera förslag som ökar kvaliteten i förskola och skola.

- Områden som vi uppmärksammar särskilt är språkutveckling, kompetensutveckling av personalen och upprustningar av lekplatser, förskolor och skolor. Vi tycker att det är viktigare att investera i barnen än att genomföra ett vårdnadsbidrag som dränerar förskolan konstaterar Lena Baastad.

Oppositionen har länge lyft vikten av att utveckla hela staden och att satsningarna på väster inte får stanna av. Det är frågor som fått starkt stöd bland örebroarna.

- Vi vill att hela Örebro ska utvecklas och därför avsätter vi sammanlagt 9,3 miljoner för att öka attraktiviteten på väster, bland annat genom att förverkliga en ny stadsdelspark mellan Oxhagen och Varberga. Dessutom vill vi bygga en ny spontanidrottsplats varje år, säger Jonas Karlsson.

För mer kommentarer:

Lena Baastad, oppositionsråd (s): 070-3751637

Jonas Karlsson, oppositionsråd (s): 0765-514003

Murad Artin, oppositionsråd (v): 070-3760398

Den fullständiga budgeten bifogas. Här nedan finns en sammanställning av de punkter i budgetförslaget som tillkommit efter att det första "förslaget till budgetförslag" presenterats:

1. Attraktiv arbetsgivare:

Heltid som norm, betoning av friskvård och kompetensutveckling, nej till slarviga omorganisationer

2. Bättre skollokaler: Ombyggnad av Lillåns skola 2009, Vintrosa skola börjar 2010

3. Minskad "digital klyfta" mellan dagens uppkopplade barn och unga och de vuxna som finns i närheten som föräldrar, lärare och skolpersonal. Bland annat för att förebygga mobbning och kränkande behandling över nätet eller via sms.

4. Investering i upprustning av lekplatser

5. Helgöppna fritidsgårdar: i ett första steg de åtta största

6. Minnesmottagning för att ge råd, stöd och hjälp både för dem med någon form av demens och dem som inte fått någon diagnos men känner att de börjat få problem med minnet. På minnesmottagningen ska man lätt ska kunna få kontakt med exempelvis anhörigverksamheten, demenssjuksköterskor, läkare och andra delar av landstingets primärvård.

7. Äldrevård på de äldres eget språk: heltäckande kartläggning av vilka språkkunskaper som finns och matchning mellan de äldres behov och personalens kunskaper. Tvåspråkighet bör också värderas vid exempelvis lönesättning. Mer uppsökande verksamhet och information på olika språk om vad man kan få för hjälp som äldre.

8. Bättre samarbete för drogförebyggande arbete: skapa en resurs-/kunskapsbank för metoder för det förebyggande arbetet och utveckling av samordningen av det drogförebyggande arbetet.

9.Örebro kan bli den mest hbt-vänliga kommunen i landet:

bättre bemötande från kommunens stödjande personal, dialog med exempelvis RFSL, idrottsrörelsen och föreningslivet i Örebro med målet att Örebro kommun ska bli Sveriges mest hbt-vänliga kommun.

10. Trafiksäkerhet: obligatorisk trafiksäkerhetsutbildning, mer insatser för en drogfri trafik, begränsningar när det gäller mopedåkning.

11. Fler bänkar att sitta på – och att titta på: bjud in lokala konstnärer som är intresserade av att designa sittgrupper eller parkbänkar för trottoarerna i city. Det sätter Örebro på kartan och skapar en konstpromenad bestående av praktiska och inbjudande sittmöjligheter.

12. Bättre mat – för miljön och hälsan: ökad andel vegetarisk och närproducerad mat i våra förskolor, skolor och i äldreomsorgen. Mer inköp av ekologisk och rättvisemärkta produkter.

13. Avsätt en del av kommunens överskott till bättre vägar och fastighetsunderhåll

14. Öka andelen anställda med utländsk bakgrund, andelen bör minst motsvarar andelen i befolkningen

15. Uppmuntra föreningslivet, bland annat genom att förenkla stödet till föreningar, exempelvis genom modellen "ung peng" där besked om små bidrag hanteras snabbt.

2008-06-05 11:43