Eva-Lena Jansson KU-anmäler Fredrik Reinfeldt

Stockholm 2006-10-18  
 
Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av statsminister Fredrik Reinfeldt  
 

Efter att det uppdagats att ett flertal ministrar av ideologiska skäl inte betalat sin Tv-avgift till Radiotjänst och Radiotjänst därför polisanmält dem gjorde statsministern i Sveriges Radios Eko-utsändningar den 17 oktober följande uttalande.
”-Är det verkligen så, menar Radiotjänst, att varenda person som hör av sig villig att göra rätt för sig, betala och som inte bestrider att de har gjort fel, av Radiotjänst polisanmäls? Är det så? Det tycker jag är en intressant fråga.”
 Eko-inslaget fortsätter sedan: ”Frågan han ställer till Radiotjänst går dock inte att besvara just nu, säger Radiotjänsts vd, Lars Lindberg.
– Nej, idag finns det inget svar utan vi avvaktar domslutet på de här tre polisanmälningarna som har kommit, säger han. Vi vill ha domstolens prövning. Det är ju olika karaktör på de här tre anmälningarna. En är 16 år, en är tio år och en är bara två månader. Vi vill ha en prövning i domstol av om det är någon skillnad på de här fallen innan vi sedan fattar beslut, säger Lars Lindberg på Radiotjänst.”

Enligt regeringsformens 11 kap 2§ får enskilda statsråd eller regeringen inte påverka hur domstolar ska döma i enskilda fall och enligt regeringsformens 11 kap 7 § får enskilda statsråd eller regeringen inte blanda sig myndighetsutövning eller tillämpning av lag.

Radiotjänst är i sin verksamhet styrd av lagen om TV-avgift (1989:41) och där framgår det tydligt i 17§ att påförandet av avgift skall anses som beslut av förvaltningsmyndighet.

Statsministerns uttalande kan knappast tolkas på annat sätt än att han dels ifrågasätter Radiotjänst beslut rörande myndighetsutövning mot enskilda och hur man i detta fall tillämpat lagen om TV-avgift, dels som ett försök att hävda att de av honom utsedda ministrarna blivit särbehandlade och därigenom söka påverka den förevarande rättsprocessen.

Jag vill därför att konstitutionsutskottet granskar om statsministerns uttalande ovan står i strid med regeringsformens 11 kap 2 och 7 §§.

 


Eva-Lena Jansson (s)

2006-10-19 08:25