Fel att lägga ner Björkens demensdagvård

Reservation Vård och Omsorgsnämnd Öster
Ärende 6 - Budget 2007

Vid förra sammanträdet reserverade vi oss till förmån för egen budgetskrivning grundad på vårt budgetförslag i programnämnd Social Välfärd med större tilldelning i ram för Vård & Omsorg.

Vi avslår därför även de nu föreliggande sparförslagen gällande nedläggning av Björkens demensdagvård samt områdeschefernas förslag till reduceringar i internbudgeten.

Utifrån de konsekvensbeskrivningar som nu gjorts av Björkens demensdagvård är det helt fel att lägga ned en fungerande verksamhet med de konsekvenser för brukare och anhöriga som beskrivs. Längre väntetider på de kvarvarande dagverksamheterna, större behov av hemvårdsinsatser (39% av de inskrivna har i dag ingen hemvård), större efterfrågan på grupp- och vårdboende för dementa samt överinskrivning på de platser som blir kvar, anser vi inte är att utveckla det förebyggande arbetet och att stödja de anhöriga.

En tredjedel av de inskrivna (4 personer) bor nu i samma anläggning och övriga bor i närområdet. Kostnaden för dagvårdsresor kommer att öka, men någon ekonomisk beräkning av den kostnaden har inte presenterats. Den stress och oro som brukare kommer att utsättas för i och med en flytt är inte heller något som hänsyn tas till. Vi kan inte ställa oss bakom att skälet till nedläggning skulle vara att de av programnämnden tilldelade kommungemensamma platserna på Demenscentrum inte har utnyttjats. Vad händer t ex på väster om de inte har tillgång till de platser de utnyttjat på Demenscentrum tidigare? Väntetiderna blir förmodligen längre där också. Vi anser att en minskning av antalet dagvårdsplatser som sker i och med denna nedläggning är ytterligare en besparing på förebyggande arbete i stället för den ökning och utveckling som nuvarande majoritet har utlovat. Det räcker inte att hänvisa till de kommande stimulansbidragen som inte ersätter nedlagda verksamheter.

När det gäller sparförslagen inom de olika verksamheterna ser vi med oro på de konsekvenser de kan få för personalen. Exempel på konsekvenser som att begränsa vikarieintag, sänka sysselsättningsgraden på vakant tjänst i kombination med att vårdtyngden ökar generellt, gör att man belastar en redan pressad personal med risk för ökad sjukfrånvaro p g a lägre bemanning. Restriktivitet med utbildningsinsatser och planeringsdagar ökar inte heller personalens delaktighet och arbetsglädje.

Vi anser också att god hushållning och sparsamhet vid inköp måste gälla, men när sparförslagen går ut över brukarna som t ex avstå servetter till dukning, blommor på balkongerna, mindre frukt, kakor och drycker till de boende och att ej ”hitta” på så mycket sociala aktiviteter, har det gått för långt. Är det meningen att stimulansbidragen till ”det sociala innehållet” i äldreomsorgen även här ska kompensera det man nu vill dra in på?

 

Gun Carlestam Lewin(v)  Emma Lidell (s)

2007-04-12 17:03