Fler jobb för utrikesfödda och unga

När Vuxenutbildnings – och arbetsmarknadsnämnden behandlar budget för 2008 kommer vänsterpartiet och socialdemokraterna att föreslå att fem miljoner avsätts till 150 stycken nya Etableringsjobb.


- Det är viktigt att nå dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, säger Murad Artin (v).

Under förra mandatperioden gjordes stora satsningar på utvecklingsjobb i Örebro. Resultaten var mycket lyckade och nästan hälften av deltagarna gick ut i egen försörjning. I majoritetens budget finns satsningar på instegsjobb, men det handlar bara om ca 50 platser och endast för nytillkomna invandrare.

- Den satsning som vänsterpartiet och socialdemokraterna föreslår är ett krafttag för att stötta dessa utsatta grupper. Det är viktigt med arbetslivserfarenhet för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden och detta i kombination med jobbcoachning ger goda förutsättningar för en framtida försörjning, säger Murad Artin (v)

Kostnaden för satsningen är 5 miljoner kronor och görs i samarbete med enheten för Försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen och ska generera 150 platser som vänder sig till ungdomar och utrikesfödda.

- Den fortsatta satsningen på närlärcentra och satsningar på lågutbildade är viktiga för oss. Mycket i arbetslivet handlar om kunskaper och utbildning för alla är en demokratisk rättighet, menar Gunnar Lidén (s).

Vänsterpartiet och socialdemokraterna presenterar sitt budgetförslag Vuxenutbildnings – och arbetsmarknadsnämnden till mötet den 14 november. Förutom ovanstående mål finns ett antal konkreta satsningar inom vuxenutbildnings - och arbetsmarknadsområdet.

2007-11-09 13:33