Hårda tag i skolan hjälper inte eleverna att uppnå kunskapsmålen

 

Skolan har sedan lång tid tillbaka inte bara ett utbildningsuppdrag utan också ett ansvar för elevernas sociala utveckling.

Det hör till skolans grundläggande uppgifter att ge eleverna ”en demokratisk fostran” och i läroplanen finns de demokratiska principerna som ska vara utgångspunkten för skolans värdegrund. Viktiga principer är att kunna påverka, ta ansvar, vara delaktig och ha inflytande.
I ett globalt samhälle med rörlig och flexibel arbetsmarknad ställs nya krav på elevernas kunskaper. Skolan ska erbjuda en miljö där eleverna får möjlighet att utveckla sin naturliga nyfikenhet att söka och utveckla kunskap.

God kunskap är endast möjlig i mötet mellan människor och läraren är en viktig faktor i det mötet.
Lärarens roll har förändrats, eftersom lärandet i dag bygger på initiativtagande och eget ansvar. Utforskandet ska utgöra arbetssättet i elevernas lärande.
Lärarens uppgift bör också vara stödjande och stimulerande, och väcka elevernas initiativförmåga, fördjupa deras självkännedom och självtillit.

God anda och trivsel uppstår i samspel mellan vuxna och elever. Samspel mellan vuxna i skolan utgör också en förebild för eleverna. Goda fungerande arbetslag har en positiv inverkan på eleverna.

Varje elev måste ges möjlighet att utveckla sina kvalitéer utifrån sina personliga förutsättningar och också stimuleras att ta till sig annan kunskap. Den borgerliga människosynen är elitistisk och den nya skolpolitiken är ett exempel på elitistiskt tänkande. En skola för alla gäller inte längre. Skolminister Jan Björklund försöker skapa en skola som förstärker segregationen och klassamhället. De redan privilegierade eleverna ska få utvecklas i snabbare takt på bekostnad av elever med invandrarbakgrund och socialt utsätta familjer.
Ökad segregering ger ytterligare motsättningar mellan ungdomar och mellan ungdomar och vuxna. Ett sådant synsätt avskräcker och förfärar.

Arbetarrörelsens och socialdemokratins mål är och har alltid varit att skapa goda förutsättningar för alla individer utifrån deras förmåga och förutsättningar. Socialdemokratin anser att alla individer har resurser och kan bidra till samhällsutvecklingen. Skolan är grundbulten i utvecklingen av samhället, där var och en bidrar efter förmåga. Om skolan inte får utgöra grundbulten för barns och ungdomars utveckling till trygga kreativa sociala samhällsmedborgare, kommer utslagning och segregation accelerera.

Istället för att lösa problem med kärlek och värme i en dialog, ska stökiga elever avstängas från skolan. Det man inte ser finns inte. Stökigheten i skolan skall förvisas ut på gatorna och bli för vuxna ute i samhället ett problem som inte kan kontrolleras. Vem menar borgerligheten ska bära ansvar för de elever som enligt skolministern ”inte platsar i skolan”?

Vi säger nej till en skola som kategoriserar och sorterar elever genom kvarsittning, avstängning, betyg i låg årskurs, fler veckotimmar på schemat och fler centralt reglerade kunskapsprov.
Vår syn på skolan innebär att alla elever ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sin ”nivå” . Skolan ska också vara trygg arbetsmiljö för lärare och annan skolpersonal.

Den kommunala skolan har pedagoger och övrigt personal som gör en fantastisk arbetsinsats varje skoldag och som brinner för sina uppgifter och ständigt utvecklar sin pedagogiska kompetens men som ofta utsätts för kritik från de som inte känner till särskilt mycket om vardagsarbetet i skolan. Vi kämpar för en skola med trygga glada barn som drivs av nyfikenhet och iver att vara med och aktivt delta i förändringen av samhället och världen. Vi är väldigt oroade över vart den kommunala skolan är på väg. Vi vill inte se den raseras de närmaste åren. Priset är alldeles för högt.

Ameer Sachet(s) riksdagsledamot Örebro län
Mona Rixon(s) gymnasienämnden Örebro

2006-11-08 09:43